Blog

Els autònoms poden canviar la seva base de cotització durant el mes d’abril

Els autònoms poden canviar la seva base de cotització durant el mes d’abril

A començaments d’aquest any 2023, concretament el passat dia 1 de gener, va entrar en vigor el nou sistema de cotització per a autònoms. Segons la nova normativa, el càlcul es realitzarà en funció dels rendiments nets. I l’abril és un dels mesos durant els quals es pot sol·licitar el canvi de quota.

Si ets autònom i necessites actualitzar la base de cotització, hauràs d’ajustar-la al tram corresponent segons siguin els nous rendiments. Fins al 30 d’abril es pot sol·licitar una de les sis modificacions que es poden dur a terme durant l’any. El canvi tindrà efecte a partir de l’1 de maig.

Quan es poden sol·licitar els canvis de la base de cotització?

Si al llarg de l’any es preveu que hi haurà una variació dels rendiments nets, serà possible seleccionar una nova base de cotització cada dos mesos. La quota dels següents mesos s’adaptarà en conseqüència. Es poden sol·licitar un màxim de sis canvis a l’any. Els terminis durant els quals es poden demanar aquests canvis són els següents:

 • Entre l’1 de gener i l’últim dia natural del mes de febrer.
  • El canvi tindrà efecte el dia 1 de març.
 • Entre l’1 de març i el 30 d’abril.
  • El canvi tindrà efecte el dia 1 de maig.
 • Entre l’1 de maig i el 30 de juny.
  • El canvi tindrà efecte el dia 1 de juliol.
 • Entre l’1 de juliol i el 31 d’agost.
  • El canvi tindrà efecte el dia 1 de setembre.
 • Entre l’1 de setembre i el 31 d’octubre.
  • El canvi tindrà efecte el dia 1 de novembre.
 • Entre l’1 de novembre i el 31 de desembre.
  • El canvi tindrà efecte l’1 de gener de l’any 2024

Si algun professional ho desitja, encara és a temps de sol·licitar el canvi de tram que serà efectiu a partir del dia 1 de maig. El termini per a fer-ho expirarà el dia 30 d’abril.

Cotització basada en els rendiments obtinguts

El nou sistema que va entrar en vigor l’1 de gener s’està desplegant de forma gradual. S’han dissenyat unes taules de cotització transitòries que estaran vigents des de l’1 de gener del 2023 fins al final de l’any 2025. Aquestes taules mostren 15 trams de rendiments nets mensuals que contenen les bases mínimes i màximes que s’aplicaran els anys 2023, 2024 i 2025 en cada tram.

A l’efecte de poder determinar la base de cotització, es tindran en compte la totalitat dels rendiments nets obtinguts l’any natural, en l’exercici de les seves diferents activitats professionals o econòmiques, amb independència que les realitzin de manera individual o com a socis o integrants de qualsevol entitat, amb personalitat jurídica o sense, sempre que no hagin de figurar per elles en alta com a treballadors per compte d’altri o assimilats a aquests.

El rendiment net computable de cadascuna de les activitats exercides es calcularà d’acord amb el que es preveu a les normes de l’IRPF i amb algunes particularitats en funció del col·lectiu al qual pertanyin.

Com puc calcular els meus rendiments?

De l’import resultant es deduirà un 7% en concepte de despeses generals, excepte en els casos en què el treballador autònom reuneixi les següents característiques, on el percentatge serà del 3%:

 • Administrador de societats mercantils capitalistes la participació de les quals sigui major o igual al 25%.
 • Soci en una societat mercantil capitalista amb una participació major o igual al 33%.

Per a l’aplicació del percentatge indicat del 3% n’hi haurà prou amb haver figurat noranta dies en alta en aquest règim especial, durant el període a regularitzar, en qualsevol dels supòsits esmentats anteriorment.

Partint de la mitjana mensual d’aquests rendiments nets anuals, se seleccionarà la base de cotització que determinarà la quota a pagar.

Anualment, la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat establirà una taula general de bases de cotització i una de reduïda que es dividiran en trams consecutius d’imports de rendiments nets mensuals als quals s’assignaran, per cada tram, unes bases de cotització màxima i mínima mensual.

Què passa si escullo una base de cotització que finalment no es correspon amb els meus rendiments definitius?

Les bases mensuals triades tindran un caràcter provisional, fins que es procedeixi a la regularització anual de la cotització.

En finalitzar l’any natural, l’Administració Tributària facilitarà a la Tresoreria General de la Seguretat Social informació sobre els rendiments anuals reals percebuts. Si la quota triada durant l’any resultés inferior a l’associada als rendiments comunicats per l’Administració Tributària corresponent, es notificarà al treballador l’import de la diferència. Aquest import haurà de ser abonat abans de l’últim dia del mes següent a aquell en què s’hagi rebut la notificació amb el resultat de la regularització.

Si, per contra, la cotització fos superior a la corresponent a la base màxima del tram en el qual estiguin compresos els rendiments, la Tresoreria procedirà a reintegrar la diferència abans del 30 d’abril de l’exercici següent a aquell en el qual la corresponent Administració Tributària hagi comunicat els rendiments computables.

Em convé modificar la meva base de cotització?

És evident que és impossible respondre a aquesta pregunta de manera general, sense conèixer les particularitats de cada cas. Però entenem la importància que té, per a tots els professionals, estar segurs que gaudiran de totes les prestacions que els pertoquen sense haver de pagar més del que la llei els exigeix.

El present article no és més que un petit apunt que té per objectiu que els autònoms coneguin les novetats legislatives que els afecten i les possibilitats de què disposen. Però no aconsellem a cap autònom que es posi a calcular pel seu compte el tram de cotització que el correspon cada dos mesos sense suport professional.

A Palau i Associats comptem amb molts anys d’experiència ajudant a autònoms i professionals de tota mena sobre quines són les opcions legals més convenients. El nostre equip d’assessorament fiscal és el millor aliat de totes aquelles persones jurídiques i físiques que volen assegurar-se la tranquil·litat en matèria fiscal. Sigui quina sigui la seva situació.

Només cal que et posis en contacte amb nosaltres i t’explicarem com podem ajudar-te a optimitzar la teva base de cotització. Nosaltres ens assegurarem que no hagis de pagar de més per a gaudir de les prestacions a les quals tens dret.

I et convidem que segueixis les publicacions del nostre blog, si vols estar al corrent de les principals notícies relacionades amb la legislació fiscal.

Deixar un comentari