Blog

Dates del calendari fiscal de febrer

Dates del calendari fiscal de febrer

Els qui segueixen el nostre compte de LinkedIn ja estan al corrent que ens espera un mes de febrer mogut, amb diverses dates assenyalades amb l’Administració. Sent fidels al nostre compromís d’ajudar als nostres clients, us informem sobre dues d’elles: l’elecció de l’opció pel càlcul del pagament a compte de l’Impost de Societats (Model 036) i la presentació anual de la Declaració d’operacions amb tercers (Model 347).

Malgrat ser el mes més curt de l’any, les cites amb l’Agència Tributària i altres organismes oficials no són menys importants que altres mesos. Els dos tràmits que acabem d’esmentar són de vital importància per a molts empresaris. Resumirem les característiques més destacades de tots dos.

Elecció de l’opció de pagament fraccionat de l’Impost de Societats

Durant el mes de febrer és possible triar l’opció de pagament fraccionat de l’Impost de Societats que millor s’adapti a les teves necessitats. Si el 2022 la teva empresa no va generar més de sis milions d’euros i el seu exercici coincideix amb l’any natural, pots canviar la forma en que es calculen els teus pagaments a compte de l’Impost de Societats del 2023.

Si els ingressos de la teva empresa han disminuït de manera significativa, pot resultar-te convenient pagar menys en el pagament fraccionat d’aquest impost. Si la teva empresa calcula els seus pagaments a compte de l’Impost de Societats amb el sistema de quotes, et convé revisar si és millor per a tu canviar al sistema de bases.

  • Amb el sistema de quotes, el primer pagament fraccionat que presentaràs a l’abril serà del 18% de la quota a ingressar de l’Impost de Societats del 2021. Els següents pagaments, a l’octubre i desembre, es basaran en el 18% de la quota a ingressar de l’Impost de Societats del 2022.
  • Amb el sistema de bases, els pagaments fraccionats que realitzis durant l’any seran del 17% de la base imposable acumulada fins aquest moment, descomptant retencions i pagaments fraccionats ja efectuats.

Com a novetat, si la xifra de negocis de la teva empresa o grup va ser inferior a un milió d’euros el 2022, a partir d’enguany aquest percentatge serà de només el 16%. Aquest és el percentatge que correspon a les empreses que facturen menys d’un milió d’euros i que a partir del 2023 tributen en l’Impost de Societats a un tipus del 23%.

Canviar al sistema de bases pot ser convenient si preveus que els teus resultats el 2023 seran menors als d’altres anys. Ja sigui perquè el 2022 es va dur a terme alguna venda extraordinària d’actius o perquè es preveu que el 2023 disminuiran les vendes o augmentaran les despeses.

Presentació anual de la Declaració d’operacions amb tercers

El termini màxim per a presentar el Model 347 (Declaració anual d’operacions amb terceres persones) finalitza el 28 de febrer de 2023. La declaració inclou les operacions realitzades amb un client o proveïdor que superin els 3.005,06 euros (IVA inclòs) i ha de ser presentada de manera obligatòria per totes dues parts, per a evitar problemes i sancions.

Es pot lliurar a través d’Internet en el termini reglamentari, o en els quatre dies naturals següents si aquesta opció no és possible per qüestions tècniques. La presentació incorrecte pot ser sancionada amb multes.

A més, és important que el Model 347 tingui coherència amb altres models tributaris presentats a l’Agència Tributària. Si no fos així, podria donar lloc a la realització d’inspeccions.

Les operacions en les quals no es suporta o no es repercuteix IVA també s’han de declarar, si existeix l’obligació d’expedir factura i se superen els 3.005,06 euros.

No s’han d’incloure en el Model 347 les operacions respecte a les quals Hisenda ja ha obtingut informació a través d’altres declaracions.

És important que totes les dades requerides estiguin correctament emplenades per evitar errors en exportar el fitxer. Pot haver-hi discrepàncies entre els imports declarats pel client i el proveïdor si es registren en períodes diferents. També es pot incloure un import negatiu sempre que superi en valor absolut els 3.005,06 euros.

Altres característiques del Model 347 a tenir en compte són:

  • Les operacions amb modificacions, com devolucions o descomptes, han de ser reflectides en el trimestre en que es produeixin.
  • Les transmissions d’immobles subjectes a IVA han de declarar-se separadament.
  • Els lloguers subjectes a retenció de l’IRPF i l’Impost de Societats ja són declarats en altres declaracions i no s’inclouen en el Model 347.
  • Els habitatges llogats a particulars com a residència permanent estan exemptes d’IVA i no s’inclouen. Aquesta exempció està vigent des del 2014.
  • Els lloguers d’aparcaments i trasters sí que s’han d’incloure.

Les operacions que s’han de relacionar en el Model 347 de l’Agència Tributària Espanyola són aquelles realitzades pel declarant durant l’any natural corresponent. Les factures expedides i rebudes han d’estar anotades en el moment de la liquidació i pagament de l’impost, o en l’ordre en que es rebin.

No obstant això, existeixen situacions especials com el règim especial del criteri de caixa, devolucions, descomptes, bonificacions, modificacions en la base imposable, bestretes a clients i proveïdors, subvencions i auxilis, operacions en metàl·lic, i fusió d’empreses, que tenen un tractament particular. És convenient consultar amb un professional especialitzat en assessorament tributari i fiscal per poder fer front amb garanties a totes aquestes possibilitats.

Cada entitat ha de fer la seva pròpia declaració en el Model 347 amb el seu NIF corresponent.

Com haig de presentar la documentació a les administracions?

El que acabes de llegir són resums que creiem que poden ser-te útils per tenir clars quins són els teus drets i deures envers l’Administració durant aquest mes. Els textos complets són, per descomptat, molt més complexos i detallats. En ells s’indiquen totes les dades i la documentació que ha de presentar-se a l’administració en cada cas.

Des de Palau i Associats et recomanem deixar aquests procediments en mans de professionals com nosaltres. Si no hi estàs especialitzat, els tràmits administratius poden ser complexos i enutjosos. Sense comptar amb el perill de dur-los a terme de manera errònia o incompleta i la possibilitat d’enfrontar-se a sancions.

Un empresari ha de centrar-se en la gestió de la seva empresa, i no cal que conegui al detall la lletra petita de la normativa. D’això ens encarreguem nosaltres. Només has de posar-te en contacte amb Palau i Associats per a descobrir com podem ser-te útils.

I també pots anar consultant les actualitzacions del nostre blog per estar ben informat de les novetats que poden afectar la teva empresa.

Deixar un comentari