Blog

Els treballadors autònoms podran sol·licitar l’ajuda de 2.000€ de la Generalitat a partir de dilluns

Els treballadors autònoms podran sol·licitar l’ajuda de 2.000€ de la Generalitat a partir de dilluns

El Departament de Treball ha comunicat l’activació del nou fons de 20 milions d’euros amb els que es beneficiaran, segons es preveu, més de 10.000 treballadors per compte propi, el 2% del col·lectiu d’afiliats al RETA

Fa uns dies el Govern aprovava el Decret-Llei 39/2020, de 3 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social per fer front a les conseqüències de la Covid-19. La iniciativa s’impulsava amb l’objectiu d’afavorir en la  mesura del possible la continuïtat de l’activitat dels petits negocis regentats pels treballadors autònoms més perjudicats per les mesures adoptades per a la contenció del brot epidèmic a Catalunya.

Avui s’ha publicat la resolució TSF/2799/2020 al DOGC, i per això les sol·licituds podran realitzar-se via telemàtica, a partir del dilluns 9 de nombre a les 9 del matí. El termini estarà obert fins l’esgotament de la dotació pressupostària destinada a l’ajuda i, com a màxim, fins les 15h del dècim dia hàbil a comptar des del inici del termini.

Un cop presentat el formulari de sol·licitud normalitzat, s’ha de presentar electrònicament a través de http://canalempresa.gencat.cat.

Podran beneficiar-se de l’ajuda els autònoms donats d’alta en el RETA que exerceixin la seva activitat econòmica com a persona física a títol individual o amb persones treballadores al seu càrrec. S’han de complir aquests requisits:

  • Ser treballadors autònoms d’acord amb els criteris i límits anteriors.
  • Tenir el domicili fiscal en un municipi de Catalunya
  • Estar en situació d’alta al RETA o en una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA de forma ininterrompuda abans del 1-10-2020 i com a mínim fins el 31-12-2020.
  • Les persones físiques empresàries hauran d’estar donades d’alta en el cens imposat sobre activitat econòmiques en els supostos en què sigui obligatori.
  • La base imposable de la darrera declaració de la renda de les persones físiques disponible de la persona sol·licitants ha de ser igual o inferior a 35.000€, en cas d’acollir-se al sistema de tributació individual, i de la mateixa quantia, en relació a la part de la base imposable corresponent al sol·licitants, en cas d’acollir-se al sistema de tributació conjunta.
  • El rendiment net de l’activitat dels tres primers trimestres de 2020 no ha de superar l’import de 13.125€, d’acord amb el que han declarat en el model 130 o 131 de l’IRPF pels tres primers trimestres de l’any 2020 o document probatori equivalent per a les persones treballadores autònomes, que el alta com a treballador autònom hagi estat posterior a l’1 de gener de 2020, el càlcul de l’import màxim del rendiment net de l’activitat es farà amb el prorrateig dels dies d’alta com a persona treballadora autònoma prenent com a referència l’import de 13.150€.
  • La persona beneficiària ha de ser titular del compte bancari que ha comunicat en la sol·licitud d’ajuda.

Documents d’interès:

Via i més informació | Síntesi Diària

Deixar un comentari