Blog

Fiscalitat | Terminis de presentació declaracions 3T 2020

Fiscalitat | Terminis de presentació declaracions 3T 2020

Mantenir-se informats periòdicament de les novetats en matèria fiscal i conèixer el calendari fiscal és molt important a l’hora d’evitar maldecaps i descuites en els nostres deures amb l’Agència Tributària. A Palau i Associats el nostre equipo d’assessors fiscals s’encarrega d’assessorar-vos i també de gestionar els vostres tràmits. Us mantenim, igualment, informats de les dates assenyalades en què cal presentar algunes declaracions.

Per exemple, a continuació (i també al vostre mail i al nostre apartat “Documents”), us informem sobre els terminis de presentació de les declaracions corresponents al 3er trimestre de l’exercici 2o2o.

Termini 20 d’octubre (per a la domiciliació bancària, 15 d’octubre)

  • Model 111: Retencions i ingressos a compte sobre rendiments del treball i d’activitats econòmiques
  • Model 115: Retencions i ingressos a compte sobre rendes o rendiments procedents de l’arrendament o subarrendament d’immobles urbans
  • Model 123: Retencions i ingressos a compte sobre determinats rendiments del capital mobiliari o determinades rendes de l’IRPF, IS i IRNR
  • Model 130/131: Pagament fraccionat de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
  • Model 303: Impost sobre el Valor Afegit
  • Model 349: Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries
  • Model 202: Pagament a compte de l’Impost sobre Societats

Termini 5 de novembre

  • Segon termini de l’IRPF 2018 (40%). Si es va fraccionar i no es va domiciliar en entitat col·laboradora, s’haurà de presentar el model 102.

Us agrairem que ens feu arribar la documentació amb la màxima antelació possible, per poder confeccionar les declaracions i evitar els problemes que puguin presentar-se els últims dies.

Deixar un comentari