Blog

Documentació que necessitem per realitzar les vostres declaracions de la renda

Documentació que necessitem per realitzar les vostres declaracions de la renda

Si desconeixes els aspectes bàsics relacionats amb els impostos sobre la Renda de les persones físiques, sobre el Patrimoni o sobre qualsevol altra gestió relacionada amb les teves obligacions fiscals, l’equip d’assessors fiscals de Palau i Associats et pot ajudar.

El termini per a la formalització de la declaració de la Renda, així com de l’impost sobre el Patrimoni, finalitza el pròxim 1 de juliol, tant per a les declaracions a ingressar com per a les declaracions amb dret a devolució. El nostre equip d’assessors fiscals està espaecialitzat en l’atenció i la gestió d’aquest tipus de tràmits, oferint-vos totes les garanties per assegurar-vos una tranquil·litat fiscal total.

A continuació, us detallem quina informació i documentació sol·licitem als nostres clients a l’hora de gestionar les seves declaracions de la renda de la manera més eficient. Aprofitem l’ocasió per animar-vos a què contacteu amb les nostres oficines i ens feu arribar el material sol·licitat el més aviat possible, amb la intenció d’evitar possibles problemes que puguin presentar-se en els dies propers al termini de presentació de les declaracions.

Informació i documentació sol·licitada

Dades generals

 • Si ha nascut algun fill/a el 2018: Fotocòpia del llibre de família..
 • Si hi ha algun fill major de 18 anys, amb ingressos superiors a 8.000,00 euros el 2016, certificació d’aquests ingressos.
 • Justificant d’ingressos percebuts, si s’escau, per fills menors de 18 anys.
 • Si hi ha ascendents que convisquin amb la unitat familiar, justificant dels seus ingressos.
 • En cas de tutela o acolliment no remunerat d’una persona afectada per minusvàlua o invalidesa, documentació relativa a això.
 • En el supòsit de canvi de domicili: indicació del nou.
 • Documentació relativa a les aportacions realitzades a Plans de Pensions el 2016.
 • Altra informació i documentació que cregui d’interès.

Finques urbanes i rústiques

De les arrendades:

 • Lloguer percebut i despeses (és necessari el detall de cada finca individualment), diferenciant entre els procedents d’habitatges i de locals.
 • Certificat acreditatiu de les retencions suportades quan es tracta de lloguer de locals.

De les comprades o venudes el 2018:

 • Escriptura i Minuta notarial.
 • En cas de transmissió, a més, escriptura d’adquisició.

De totes:

 • Fotocòpia del rebut d’I.B.I. corresponent a 2018.

ATENCIÓ: els rebuts d’ I.B.I. han d’incloure la informació relativa a referència cadastral, valor cadastral i valor cadastral i valor del sòl de l’immoble. valor del sòl de l’immoble. valor del sòl de l’immoble. Si en el rebut bancari no apareix aquesta i en el rebut bancari no apareix aquesta informació, s’ha de posar en contacte amb l’Ajuntament corresponent per poder sol·licitar aquesta informació.

Comptes bancaris

 • Certificació bancària de cadascun dels comptes existents el 2018, en la qual s’expressi el titular o titulars, el saldo a 31-12-2018, així com els interessos i les retencions sobre els mateixos.

Valors mobiliaris

 • Extractes bancaris dels valors dipositats i dels interessos percebuts.
 • Justificants de compres i vendes de valors realitzats el 2018, així com les despeses ocasionades.
 • És fonamental conèixer la data i valor d’adquisició en totes les operacions de transmissió.

Treball personal

 • Certificat dels rendiments obtinguts durant l’any 2018 per Treball Personal, així com de les prestacions per atur i altres pensions, a excepció de les d'”invalidesa
  absoluta” o “gran invalidesa”, les quals no tributen.
 • Comprovants de despeses de quotes a sindicats i de defensa jurídica.
 • Comprovants de despeses de quotes obligatòries a col·legis professionals.
 • Import de les pensions compensatòries rebudes en cas de separació o divorci.

Activitats empresarials i professionals

Estimació objectiva (mòduls):

 • Variació dels elements tributaris durant l’exercici 2018.

Estimació directa normal i simplificada:

 • Ingressos, Despeses, Existències i Valor del negoci a 31-12-2018, així com Inversions empresarials.

Vehicles, automòbils, embarcacions i altres béns

 • Valor a efectes de l’impost sobre el Patrimoni.

Préstecs

 • Justificants de les operacions de préstec o hipoteca, interessos pagats i capitals amortitzats i saldo pendent a 31-12-2018.

Deduccions

Deducció per habitatge habitual:

 • Quantitats pagades per adquisició d’habitatge propi el 2018.
 • Quantitats pagades per obres d’adequació de l’habitatge propi en cas de persones minusvàlides.

Deducció per lloguer

 • Import anual satisfet en concepte de lloguer de l’habitatge habitual.

Donacions

 • Justificants de les quantitats donades a associacions declarades d’utilitat pública, Creu Roja Espanyola, Església Catòlica, Fundacions…

Deduccions per inversions en béns declarats d’interès cultural

 • Justificant de les quantitats aportades.

No dubteu en contactar-nos i teniu dubtes o necessiteu assessorament en matèria fiscal, estarem encantats d’atendre-us!

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Deixar un comentari