Blog

La factura electrònica, obligatòria a partir de 2015

La factura electrònica, obligatòria a partir de 2015

A partir del 15 de gener de 2015 les factures dirigides a les Administracions públiques s’hauran d’emetre en format electrònic,  d’igual manera a aquelles empreses que prestin serveis d’especial transcendència econòmica d’acord amb la “Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic”.

Exemples d’aquestes empreses són:

Serveis a consumidors finals prestats per determinades empreses de telecomunicacions, de serveis financers, d’assegurances i de subministrament. A més, les agències de viatge, els serveis de transport i les activitats de comerç al detall estaran obligades a emetre factures electròniques quan la contractació s’hagi dut a terme per mitjans electrònics.

La factura electrònica és una factura que s’expedeix i es rep en format electrònic. Té els mateixos efectes legals que una factura en paper constituint una alternativa legal a aquesta i esta regulada pel Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació.

Les factures electròniques seran gestionades pel FACE, que és el Punt General d’Entrada de Factures Electròniques, una plataforma en línia que permet presentar factures electròniques davant de qualsevol òrgan de l’Administració General de l’Estat a través d’un punt únic. El format que s’haurà d’utilitzar és el denominat Facturae.

D’altre banda, els casos on no caldrà aplicar la factura electrònica són:

  • Factures on l’import sigui igual o inferior a 5.000€.
  • Professionals o empresaris individuals. Aquests podran seguir emetent les factures en paper, ja que cal recordar que el canvi només afecta a societats.
  • Entitats públiques empresarials i les societats participades per administracions, en aquests casos no hi ha obligació d’emetre una factura electrònica a una societat participada per la Generalitat.

Tot això, amb l’objectiu d’agilitzar el procediment de pagament per part de l’administració, intentar reduir la morositat, augmentar la seguretat dels processos, reduir la probabilitat de falsificació i els errors en les factures.

Si tens qualsevol dubte sobre aquesta nova normativa, posa’t en contacte amb Palau i Associats i estarem encantats d’atendre’t i resoldre tots els dubtes que puguis tenir.

Carla Martínez – Departament Fiscal i Comptable

Tags: , ,

Deixar un comentari