Blog

Model de declaració d’inversions exteriors (model D6)

Model de declaració d’inversions exteriors (model D6)

Nova circular al blog de Palau i Associats!

Es tracta d’una declaració anual al Registre d’Inversions de totes aquelles inversions espanyoles a l’exterior, en empreses que cotitzen en Borsa de Valors o Mercat Organitzat -accions, fons d’inversió o deute-, sempre que els valors negociables es dipositin en una entitat domiciliada a l’estranger o romanguin sota custòdia del titular de la inversió.

Han de declarar-se sempre que aquests valors no estiguin canalitzats a través d’empreses de serveis d’inversió o entitats de crèdit residents; en aquest cas, serien aquestes entitats les quals estarien obligades a realitzar la declaració.

El formulari del model D6 es pot utilitzar tant per declarar operacions de flux com de dipòsit, tot i que en cap cas es presentaran en un mateix model, alhora, informacions sobre fluxos i sobre dipòsits. Es tracta d’un model que depèn del Ministeri d’Economia i que és d’obligatori compliment. De fet, les sancions poden suposar fins al 25% de l’import no declarat i, declarar fora de termini, comporta també una sanció monetària.

Dates importants i documentació necessària

A la declaració cal adjuntar: DNI + Fotocòpia dels extractes de valors

Pel que fa a les dates, cal distingir entre els tipus de declaracions que podem presentar:

  • Declaració de fluxos: una declaració per cada inversió o desinversió si l’operació supera la xifra de 1.505.530€, si es té més del 10% del capital social o el titular forma part del seu òrgan d’administració. Termini > 1 mes des de la data de l’operació.
  • Declaració de dipòsits: declaració anual referida a 31 de desembre de l’any immediat anterior. No hi ha mínims. Termini > 30 de gener.

Fa unes setmanes vam enviar als nostres clients una circular en referència a aquest tràmit fiscal. Aprofitem l’ocasió per recordar-vos que, en cas que necessiteu assessorament sobre aquesta declaració o d’un altre tipus, no dubteu en consultar-nos Agraïm, en qualsevol cas, que se’ns faci arribar la documentació necessària per gestionar els tributs amb la màxima antelació possible, per tal de poder confeccionar el formulari avançant-nos a possibles imprevistos.

Tags: , , , ,

Deixar un comentari