Blog

Nou model 232 per informar d’operacions vinculades

Nou model 232 per informar d’operacions vinculades

El termini de presentació d’aquest nou model per a l’Exercici 2016 comprèn entre els dies 1 i 30 de novembre de 2017

El dia 30 d’agost es va publicat al Butlletí Oficial de l’Estat l’Ordre HFP / 816/2017, de 28 d’agost, d’aprovació del nou model 232 de declaració informativa d’operacions vinculades i d’operacions i situacions relacionades amb països o territoris considerats com a paradisos fiscals.

El termini de presentació d’aquest nou model serà al mes següent als deu mesos posteriors a la finalització del període impositiu a què es refereixi la informació a subministrar. És a dir, per a l’exercici 2016 es presentarà entre l’1 i el 30 de novembre de 2017.

Aquesta Ordre Ministerial té com a finalitat traslladar determinats quadres informatius, que tradicionalment es venien informant en el model 200 de la declaració de l’impost sobre societats, al nou model 232.

Què és una operació vinculada?

Com a concepte general, les operacions vinculades són totes aquelles operacions de contingut econòmic que duen a terme les entitats o persones físiques entre elles. Es consideren persones o entitats vinculades les següents:

 • Una entitat i els seus socis o partícips.
 • Una entitat i els seus consellers o administradors, excepte en el corresponent a la retribució per l’exercici de les seves funcions.
 • Una entitat i els cònjuges o persones unides per relacions de parentiu, en línia directa o col·lateral, per consanguinitat o afinitat fins al tercer grau dels socis o partícips, consellers o administradors.
 • Dues entitats que pertanyin a un grup.
 • Una entitat i els consellers o administradors d’una altra entitat, quan ambdues entitats pertanyin a un grup.
 • Una entitat i una altra entitat participada per la primera indirectament en, almenys, el 25% del capital social o dels fons propis.
 • Dues entitats en les quals els mateixos socis, partícips o els seus cònjuges, o persones unides per relacions de parentiu, en línia directa o col·lateral, per consanguinitat o afinitat fins al tercer grau, participin, directament o indirectament, en, almenys el 25% del capital social o dels fons propis.
 • Una entitat resident en territori espanyol i els seus establiments permanents a l’estranger.

Qui està obligat a presentar aquest model?

La presentació es realitzarà en format electrònic a través de la seu electrònica de l’Agència Tributària, i estan obligats a presentar aquesta declaració les següents operacions:

Operacions amb persones o entitats vinculades

 • Les que realitzin operacions amb la mateixa persona o entitat vinculada i l’import de la contraprestació del conjunt d’operacions superi els 250.000 euros, segons el valor de mercat.
 • Les que realitzin operacions en el període impositiu amb la mateixa persona o entitat vinculada, que siguin del mateix tipus, utilitzin el mateix mètode de valoració, i superin l’import conjunt de 100.000 euros de valor de mercat.
 • Les persones o entitats vinculades que realitzin operacions específiques, sempre que l’import conjunt de cada un d’aquest tipus d’operacions superi els 100.000 euros. Es consideren operacions específiques les excloses del contingut simplificat de la documentació a què es refereixen els articles 18.3 de la LIS i 16.5 del RIS.
 • Amb independència de l’import de la contraprestació del conjunt d’operacions realitzades amb la mateixa persona o entitat vinculada, s’ha de presentar el model i informar respecte d’aquelles operacions de la mateixa naturalesa que al seu torn facin servir el mateix mètode de valoració, sempre que el import del conjunt de les mateixes en el període impositiu superi el 50% de la xifra de negocis de l’entitat.

No obstant això, no hi ha obligació d’informar de les següents operacions:

 • Les realitzades entre entitats que s’integrin en un mateix grup de consolidació fiscal.
 • Les operacions realitzades amb els seus membres o amb altres entitats integrants del mateix grup de consolidació fiscal per les AIE i les UTE. Tanmateix, sí que hauran de presentar el model 232 en el cas d’UTE o fórmules de col·laboració anàlogues a les unions temporals, que s’acullin al règim de l’article 22 LIS.
 • Les operacions realitzades en l’àmbit d’ofertes públiques de venda o d’ofertes públiques d’adquisició de valors.

Operacions amb persones o entitats vinculades en cas d’aplicació de la reducció de les rendes procedents de determinats actius intangibles

 • Les que apliquin la reducció de les rendes procedents de determinats actius intangibles en aquells casos en què el contribuent apliqui l’esmentada reducció prevista en l’article 23 LIS, perquè obté rendes com a conseqüència de la cessió de determinats intangibles a persones o entitats vinculades.

Operacions i situacions relacionades amb països o territoris considerats paradisos fiscals

 • Estan obligats a presentar el model si han efectuat operacions relacionades amb països o territoris considerats com a paradisos fiscals o que, a la data de tancament del període impositiu, posseeixin valors relacionats amb els citats paradisos o territoris.

Contacta amb l’equip d’assessors fiscals de Palau i Associats

En el cas que tinguin operacions amb entitats vinculades es poden posar en contacte amb el nostre despatx per tal de que l’assessorem de l’obligació de la presentació del model 232. El nostre equip d’assessors fiscals garanteix la seva tranquil·litat jurídica.

Tags: , , , , , , , , ,

Deixar un comentari