Blog

Si ets una associació, recorda que has de presentar Impost de Societats en l’exercici 2015

Si ets una associació, recorda que has de presentar Impost de Societats en l’exercici 2015

Fins al 31 de desembre de 2014, la majoria de les entitats sense ànim de lucre (les no acollides a la Llei 49/2002, com són les associacions no declarades d’utilitat pública) no havien de presentar Impost sobre Societats si no superaven els 100.000 euros anuals d’ingressos i no realitzaven activitats econòmiques.

A partir de l’1 de gener de 2015, amb l’aprovació de la Llei 27/2014 de l’Impost sobre Societats, sorgeixen nous contribuents que estan obligats a presentar la declaració de l’Impost sobre Societats corresponent a l’exercici 2015.
Els contribuents a què es refereixen estan obligats a declarar la totalitat de les seves rendes, exemptes i no exemptes.

Entre aquestes entitats es troben les associacions, ONGs, clubs esportius, associacions musicals, esportives, AMPAS, etc.

No obstant, no tindran obligació de presentar declaració quan compleixin els següents requisits:

  • Que els seus ingressos totals no superin els 75.000 euros anuals;
  • Que els ingressos corresponents a rendes no exemptes no superin els 2.000 euros anuals;
  • Que totes les rendes no exemptes que obtinguin estiguin sotmeses a retenció.

Que s’entén per rendes exemptes?

Són rendes exemptes aquelles que obtenen les associacions i entitats sense ànim de lucre que constitueixin el seu objecte o finalitat específica i sempre que no tinguin la consideració d’activitat econòmica. Per exemple, les quotes satisfetes pels associats o benefactors podran estar exemptes sempre que no suposin el dret a percebre una prestació o servei derivada d’una activitat econòmica.

Si gestiones una associació o entitat, i creus que això pot afectar-te, Palau i Associats té àmplia experiència en gestió d’associacions i entitats sense ànim de lucre, així que podrem assessorar-te en tot el que necessitis.

Carla Riquelme – Departament Fiscal

Deixar un comentari