Blog

Terminis de presentació de les declaracions corresponents al 3r trimestre del 2017

Terminis de presentació de les declaracions corresponents al 3r trimestre del 2017

A continuació, es detallen els terminis de presentació de les declaracions corresponents al 3r trimestre de l’exercici 2017. És important fer arribar la documentació amb la màxima antelació possible per poder confeccionar les declaracions i evitar els problemes que puguin  presentar-se als últims dies.

Termini 20 d’octubre (termini per la domiciliació fins el dia 15 d’octubre):

Model 111: Retencions i ingressos a compte sobre rendiments del treball i d’activitats econòmiques.

Model 115: Retencions i ingressos a compte sobre rendes o rendiments procedents de l’arrendament o subarrendament d’immobles urbans.

Model 123: Retencions i ingressos a compte sobre determinats rendiments del capital mobiliari o determinades rendes de l’IRPF, IS i IRNR.

Model 130 / 131: Pagament fraccionat de l’Impost sobre la Renda de les persones físiques.

Model 303/340: Impost sobre el valor afegit, declaració informativa.

Model 349: Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries.

Model 202: Pagament a compte de l’Impost sobre Societats.

Termini 6 de Novembre:

Segon termini de l’I.R.P.F. 2016 (40%) (si es va fraccionar i no es va domiciliar en entitat col·laboradora, s’haurà de presentar el model 102).

L’equip d’assessors fiscals de Palau i Associats segueix treballant en la tranquil·litat fiscal de persones jurídiques i físiques. És per això que atendrem qualsevol dubte que suscitin aquest tipus de tràmits.

Tags: , , , , , ,

Deixar un comentari