Blog

Quins permisos retribuïts té el treballador?

Quins permisos retribuïts té el treballador?

Els permisos retribuïts dins de l’empresa són aquells que representen absències del treball que, previ avís i posterior justificació a l’empresari, permeten mantenir el dret a retribució durant aquest període. Els supòsits pels quals poden disfrutar-se aquests permisos estan previstos per l’Estatut dels Treballadors (ET) o pels convenis col·lectius. Representen un dret laboral que, sovint, no és ben conegut ni pels treballadors ni pels empresaris, ja que les situacions previstes per la llei són nombroses i diverses.

D’acord amb l’Estatut dels Treballadors, el treballador, previ avís i posterior justificació, es podrà absentar de la feina, amb dret a remuneració, per algun dels motius i pel temps indicat en la norma. Alguns dels supòsits més habituals poden ser els quinze dies naturals en cas de matrimoni o els dos dies naturals (quatre dies si es necessita desplaçament) per defunció.

Aquestes situacions estan regulades en l’ET amb caràcter de mínims i, per contracte individual o per conveni col·lectiu, es poden ampliar els dies de permís o afegir altres motius.

Quins són els permisos retribuïts?

Previ avís i justificació posterior a l’empresa, el treballador es podrà absentar de la feina, amb dret a remuneració, per alguns dels motius següents i pel temps establert en cada cas:

 • Matrimoni, quinze dies naturals.
  Cal tenir en compte que l’Estatut dels Treballadors no fa cap esment a les parelles de fet. El dret al permís retribuït de quinze dies només és aplicable en els casos de matrimoni. Però és possible que algun conveni millori la regulació dels permisos prevista en la llei.
  El Projecte de Llei de Famílies (publicat en el BOCG el 14 d’abril de 2023, actualment en tràmit parlamentari) ja afegeix aquest dret de permís a les parelles de fet.
 • Defunció, accident o malaltia greu, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que requereixi repòs domiciliari de parents, fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, dos dies naturals o quatre si es necessita desplaçament.
  El Projecte de Llei de Famílies modifica l’ET per a ampliar a cinc dies per accident o malaltia greus, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que requereixi repòs domiciliari del cònjuge, parella de fet o parents fins al segon grau per consanguinitat o afinitat, inclòs el familiar consanguini de la parella de fet, així com de qualsevol altra persona diferent de les anteriors, que convisqui amb el treballador en el mateix domicili.
  En cas de defunció, el Projecte de Llei de Famílies estableix dos dies per la defunció del cònjuge, parella de fet o parents fins al segon grau de consanguinitat o afinitat. Quan amb aquest motiu el treballador necessiti desplaçar-se, el termini s’ampliarà en dos dies.
 • Trasllat de domicili habitual, un dia.
 • Compliment d’un deure inexcusable de caràcter públic i personal, comprès l’exercici del sufragi actiu, pel temps indispensable. La durada i la compensació econòmica les establirà la norma legal o pactada corresponent.
  Si el treballador percep una indemnització se li descomptarà del salari que correspongui.
  Si suposés la impossibilitat de prestació de treball en més del 20% en un període de tres mesos, l’empresa podrà passar al treballador a la situació d’excedent forçós.
  L’acompliment de la funció de jurat tindrà la consideració de compliment d’un deure inexcusable de caràcter públic i personal.
 • L’acompliment de funcions sindicals o de representació de personal, com la participació en comissions negociadores de convenis col·lectius, sempre que l’empresa estigui afectada per la negociació, el temps necessari per a l’adequat exercici de la seva labor.
 • Pel temps indispensable per a la realització d’exàmens prenatals i tècniques de preparació al part. En els casos d’adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment, per a l’assistència a les preceptives sessions d’informació i preparació i per a la realització dels preceptius informes psicològics i socials previs a la declaració d’idoneïtat. En tots els casos, sempre que s’hagin de realitzar dins de la jornada de treball.
 • En els supòsits de naixement, adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment, els treballadors tindran dret a una hora d’absència de la feina, que podran dividir en dues fraccions, per a la cura del lactant fins que aquest compleixi nou mesos.
  La durada del permís s’incrementarà proporcionalment en els casos de naixement, adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment múltiples. Qui exerceixi aquest dret podrà substituir-lo per una reducció de la seva jornada en mitja hora amb la mateixa finalitat o acumular-lo en jornades completes en els termes previstos en la negociació col·lectiva o en l’acord amb l’empresa respectant, si s’escau.
  La reducció de jornada contemplada en aquest apartat constitueix un dret individual dels treballadors sense que el seu exercici es pugui transferir a l’altre progenitor, adoptant, guardador o acollidor.
  No obstant això, si dos treballadors de la mateixa empresa exerceixen aquest dret pel mateix subjecte causant, l’adreça empresarial podrà limitar el seu exercici simultani per raons justificades de funcionament de l’empresa, que haurà de comunicar per escrit.
 • Els treballadors tindran dret a absentar-se de la feina durant una hora en el cas del naixement prematur del fill. També si, per qualsevol causa, hagin de romandre hospitalitzats a continuació del part.
 • Els períodes utilitzats pels membres del comitè d’empresa, delegats de personal i delegats de prevenció, com a crèdit d’hores mensuals per a l’acompliment de les seves funcions.
 • Els treballadors amb almenys un any d’antiguitat en l’empresa tenen dret a un permís retribuït de 20 hores anuals de formació vinculada a l’activitat de l’empresa. Aquestes hores són acumulables per un període de fins a cinc anys. La concreció dels terminis del permís es fixarà en conveni col·lectiu. En defecte d’això, de mutu acord entre treballador i empresari.
 • El temps necessari per a concórrer a exàmens, quan el treballador cursi amb regularitat estudis per a l’obtenció d’un títol acadèmic o professional.

Característiques generals de tots els permisos retribuïts

Cal assenyalar que la jurisprudència ha considerat, de manera reiterada, que es tracta de dies hàbils i que el permís cal gaudir-lo en el primer dia laboral.

També cal insistir que totes aquestes situacions estan regulades en l’ET amb caràcter de mínims. Els dies de permís o els motius per poder gaudir-los es poden ampliar per contracte individual o per conveni col·lectiu.

La legislació laboral pot ser molt complexa. És difícil estar al corrent de totes les seves particularitats, tant per als empresaris com per als treballadors. Volem recordar-vos que els nostres companys de Palau Solsona són gestors laborals amb anys d’experiència en el sector. No dubtis a posar-te en contacte amb ells si et cal assessorament en aquest camp.

I et convidem a que consultis habitualment el nostre blog per mantenir-te al dia de les principals novetats legislatives.

Deixar un comentari