Blog

Necessito un assessor en marketing?

Necessito un assessor en marketing?

Totes les empreses cerquen ser reconegudes pels seus consumidors. Aquesta és una de les raons del negoci. Per això, s’han de crear i executar les estratègies més adequades per a què l’empresa ocupi el primer lloc a la ment del seu públic. Per posicionar una empresa en el mercat o a la ment del seu segment, hi ha un seguit d’accions prèvies que són indispensables a tenir en compte. Així doncs, si el que vols és que la teva empresa destaqui per damunt dels seus competidors, és imprescindible comptar amb un bon departament de màrketing, o en el seu defecte, amb un bon assessor.

Abans de començar, però, és molt important deixar en clar que mai s’ha d’iniciar un projecte de posicionament sense abans resoldre mancances internes que puguin enterbolir i dificultar l’adquisició dels objectius marcats.

Per assegurar una bona definició estratègica i una resolució dels objectius marcats, és important seguir aquests passos:

1. Anàlisi de l’empresa i cartera de productes

Analitzar la situació actual del negoci és summament necessari, pel fet de què aquesta anàlisi permeti estudiar la història de l’empresa i quin ha estat el seu posicionament fins a l’actualitat i per què.

Un cop analitzada la trajectòria empresarial, es realitza una anàlisi del mercat i els seus principals actors (Players).

2. Anàlisi del mercat i els seus principals actors (Players)

Una vegada que es coneix l’empresa i el seu recorregut, cal saber amb qui ens enfrontarem en la lluita per estar als primers llocs. És a dir hem d’analitzar:

  • El tipus de mercat i les seves característiques;
  • Els competidors més directes, els líders d’aquest mercat, proveïdors i els nostres competidors indirectes;
  • Factors socials, culturals, demografia, condicions econòmiques, àrea geogràfica d’actuació relacionades amb els clients i també factors com lleis, regulacions i política de la regió en la qual es desitgi posicionar-se.

3. Desenvolupament de l’estratègia de posicionament

Es desenvolupen estratègies acord amb l’empresa per assolir els objectius de posicionament. Una estratègia és, al cap i a la fi, un camí que uneix la necessitat amb la satisfacció de la mateixa. Durant el recorregut s’han de complir etapes, les quals han d’estar delimitades i pautades en el temps.

Aquí entren en joc les quatre “P” del Màrqueting:

  • Producte / Servei
  • Preu
  • Publicitat / Promoció
  • Plaça / Distribució

Saber combinar les estratègies amb cadascuna d’aquestes 4 “P” serà el factor distintiu. La correcta combinació d’aquestes permetrà arribar a la nostra estratègia de posicionament. Una descoordinació entre alguna podria significar un fracàs en l’estratègia per posicionar l’empresa.

4. Execució i Control

Per tal de poder exercitar el desenvolupament i control d’aquest tipus de gestió, i portar a terme les tàctiques necessàries per assolir les estratègies de posicionament de mercat, l’empresa ha de disposar del personal i/o assessors professionals preparats per tal compromís.

És molt important, a l’hora de contractar un assessorament o consultoria, que els directius i empresaris entenguin que no hi ha fórmules màgiques que resolguin immediatament la situació actual. Per això, és impossible garantir uns resultats específics o prometre uns retorns sense haver fet prèviament un estudi detallat i haver consensuat conjuntament amb l’empresa els objectius a assolir realitzables i possibles en el temps.

Un assessor seriós i fiable ha proposar una sèrie d’estratègies que li permetin a l’empresa, en un període de temps òptim, obtenir el resultat esperat. El posicionament depèn del pressupost assignat, com també del tipus de producte o servei a posicionar, la flexibilitat de l’empresa i els seus directius per adaptar-se als canvis i, finalment, de la capacitat dels assessors per saber llegir i entendre el mercat i els seus hàbits.

Palau i Associats compta amb col·laboradors experts en l’àmbit del màrketing i la comunicació empresarial. Per assegurar l’èxit a l’empresa, no només és necessari comptar amb un bon equip gestor sinó amb aquells professionals que t’ajudin a millorar la teva imatge pública. Compta amb nosaltres, la teva empresa t’ho agrairà.

Miquel Àngel López Colillas – Col·laborador en màrketing

Tags: , ,

Deixar un comentari