Blog

Arrenca la campanya de la renda i sobre el patrimoni

Arrenca la campanya de la renda i sobre el patrimoni

A mitjan abril va arrencar la campanya sobre l’Impost de la Renda de les Persones Físiques (IRPF) i sobre el Patrimoni corresponent a l’exercici de 2021.

El termini per a la formalització finalitza el dia 30 de juny, tant per a les declaracions a ingressar com per a les declaracions amb dret a devolució. Les declaracions de Patrimoni tenen el mateix termini de presentació que la de la Renda.

En tots els documents aportats s’haurà de consignar el titular d’aquests, ja sigui el propi declarant, el cònjuge o tots dos conjuntament, a l’efecte de poder decidir sobre la conveniència de practicar la declaració separada o conjunta.

Quina documentació ha d’aportar-se?

Perquè els nostres assessors fiscals puguin preparar les corresponents declaracions de l’IRPF i del Patrimoni, és necessari que se’ns faci arribar tota la documentació a continuació referenciada al més aviat possible.

Dades generals

 • Fotocòpia del DNI del declarant, cònjuge i fills.
 • Renda i patrimoni de l’exercici 2020 (si no la confeccionem nosaltres).
 • Si ha nascut algun fill/a en 2021: fotocòpia del llibre de família.
 • Si hi ha algun fill major de 18 anys, amb ingressos superiors a 8.000,00 euros en 2021, certificació d’aquests ingressos.
 • Justificant d’ingressos percebuts, en el seu cas, per fills menors de 18 anys.
 • Si existeixen ascendents que convisquin amb la unitat familiar, justificant dels seus ingressos.
 • En cas de tutela o acolliment no remunerat d’una persona afectada per minusvalidesa o invalidesa, documentació relativa a això.
 • En el supòsit de canvi de domicili: indicació del nou.
 • Documentació relativa a les aportacions realitzades a plans de pensions en 2021.
 • Una altra informació i documentació que cregui d’interès.

Finques urbanes i rústiques

De les arrendades:

 • Lloguer percebut i despeses detallades per concepte (és necessari el detall de cada finca individualment), diferenciant entre els procedents d’habitatges i de locals.
 • Certificat acreditatiu de les retencions suportades quan es tracta de lloguer de locals.

També és important recalcar que, en les finques arrendades, és obligatori informar sobre la data d’adquisició, el valor d’adquisició de l’immoble arrendat, el NIF de l’inquilí, si es tracta del seu habitatge habitual i la data del contracte de lloguer.

De les comprades o venudes en 2021:

 • Escriptura i minuta notarial.
 • En cas de transmissió, a més, escriptura d’adquisició.

A més, per a tant les finques arrendades com comprades o venudes, és necessari aportar la fotocòpia de rebut de l’IBI corresponent a 2021, que ha d’incloure la informació relativa a la referència cadastral, el valor cadastral i el valor del sòl de l’immoble.

Obres (novetat):

En aquest exercici es poden realitzar deduccions per obres destinades a millorar l’eficiència energètica de l’habitatge. Les deduccions són diferents segons la reforma realitzada. Les obres han d’haver estat realitzades a partir del 6 d’octubre de 2021 i ha de quedar acreditat mitjançant el certificat d’eficiència energètica de l’habitatge expedit abans de la finalització del període impositiu en el qual es vagi a practicar la deducció.

Comptes bancaris

Certificació bancària de cadascuna dels comptes existents en 2021, en la qual s’expressi el titular o titulars, el saldo a 31/12/2021, així com els interessos i les retencions sobre aquests.

Valors mobiliaris

 • Extractes bancaris dels valors dipositats i dels interessos percebuts.
 • Justificants de compres i vendes de valors realitzats en 2021, així com les despeses ocasionades.

És fonamental conèixer la data i valor d’adquisició en totes les operacions de transmissió.

Treball personal

 • Certificat dels rendiments obtinguts durant 2021 per treball personal, així com de les prestacions per desocupació i altres pensions, a excepció de les d’invalidesa absoluta o gran invalidesa, les quals no tributen.
 • Comprovants de despeses de quotes a sindicats i de defensa jurídica.
 • Comprovants de despeses de quotes obligatòries a col·legis professionals.
 • Import de les pensions compensatòries rebudes en cas de separació o divorci.

Activitats empresarials i professionals

Estimació objectiva (mòduls): variació dels elements tributaris durant l’exercici 2021.

Estimació directa normal i simplificada: ingressos, despeses detallades, existències i valor del negoci a 31/12/2021, així com inversions empresarials.

Vehicles, embarcacions i altres béns

Valor a l’efecte de l’Impost sobre el Patrimoni.

Préstecs

Justificants de les operacions de préstec o hipoteca, interessos pagats i capitals amortitzats i saldo pendent a 31/12/2021.

Deduccions

Deduccions per habitatge habitual:

 • Quantitats pagades per adquisició d’habitatge propi en 2021, per a préstecs anteriors a 1 de gener de 2013.
 • Quantitats pagades per obres d’adequació de l’habitatge propi en cas de persones minusvàlides. (Anteriors a 1 de gener de 2013)

Deduccions per lloguer: Import anual satisfet en concepte de lloguer de l’habitatge habitual.

Donacions

Justificants de les quantitats donades a Associacions declarades d’Utilitat Pública, Creu Roja Espanyola, Església Catòlica, Fundacions, etc.

Palau i Associats compta amb un equip especialitzat en assessorament fiscal que pot ajudar individus i empreses a realitzar les seves declaracions fiscals al llarg de tot l’any. Si estàs buscant una gestoria, no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres.

Deixar un comentari