Blog

El Suprem rebutja el mètode actual per assignar el valor real dels immobles a efectes fiscals

El Suprem rebutja el mètode actual per assignar el valor real dels immobles a efectes fiscals

El càlcul de la quantia de l’impost sobre Transmissions Patrimonials (ITP), l’impost que determina el valor de l’immoble, es calcula actualment multiplicant el valor cadastral de la finca pel coeficient del municipi, establert per la seva banda per la comunitat autònoma on es troba l’habitatge.

En una recent sentència, el Tribunal Suprem, concretament la seva Sala 3ª del Contenciós administratiu, ha establert doctrina en el sentit de no considerar “ni idoni ni adequat” el sistema de valoració mínima d’immobles a efectes de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials (l’impost que grava les compravendes de tot tipus de finques).

Diu l’Alt Tribunal que el sistema de fixar un preu mínim a partir del valor cadastral de la finca multiplicat per un coeficient de cada població no reflecteix el valor real de la finca. Aquest sistema, recordem, està previst a la Llei General Tributària; la sentència ens ressalta que aquest sistema és massa genèric i no reflecteix el valor concret d’un bé immoble, ja que utilitza paràmetres que no incideixen en les circumstàncies i característiques pròpies de la finca.

Fins ara si es declarava un valor per sota d’aquest mínim calculat tal i com dèiem anteriorment, l’Administració Tributària podia generar una complementària, sense necessitat d’apreciar cap altre consideració.

La sentència estableix ara que l’Administració haurà de detallar el motiu pel qual considera que el valor real no és el declarat pel contribuent, sinó un altre. I és més, el Suprem també deixa clar que “no serà el contribuent qui estigui obligat a acreditar que el valor que figura en la declaració de l’impost coincideix amb el valor real; serà l’Administració qui haurà de provar aquesta falta de coincidència”.

Com sempre caldrà veure quin paper pren el Legislador davant d’aquest posicionament dels Tribunals.

ANTONI ORIOL I PEREGRINA

Advocat – Assessorament jurídic a Palau i Associats

Deixar un comentari