Blog

S’acosta la presentació de l’impost sobre Societats

S’acosta la presentació de l’impost sobre Societats

A Palau i Associats sempre estem pendents del calendari, per assegurar que no passa desapercebuda cap data senyalada amb l’Agència Tributària o amb qualsevol altra institució. Aquestes dates que entren són força complicades, pel que us passem aquest recopilatori, per a què estigueu previnguts.

Una de les dates més assenyalades d’aquest març és la del tancament de l’any empresarial i l’inici de la preparació de l’impost sobre societats de l’exercici 2015. És important recordar que s’haurà de tenir en compte les novetats introduïdes per la Llei 27/2014 de 27 de novembre, de l’Impost sobre Societats.

Algunes de les novetats a tenir en compte són les següents:

  • Noves taules d’amortització més simplificades. D’aquesta manera qui estigui aplicant un coeficient diferent al contemplat en les noves taules, haurà d’amortitzar durant els períodes impositius que restin fins arribar a la vida útil de les noves taules.
  • Nova llibertat d’amortització pels immobilitzats materials nous amb valor unitari no superior a 300,00€, fins al límit de 25.000€ per període impositiu.
  • Es comença a revertir l’import no amortitzat per la limitació al 70% durant els exercicis 2013 i 2014. Com que el tipus impositiu passa del 30% al 28% (25% pel 2016), es podrà aplicar una deducció en quota d’un 2% de les quantitats revertides (5% en l’exercici 2016).
  • S’estableix la no deduïbilitat de qualsevol tipus de deteriorament amb l’excepció de les existències, dels crèdits i les partides a cobrar.
  • Limitació de la deduïbilitat fiscal de les atencions a clients, fins a l’1 % de l’import net de la xifra de negocis de la societat.
  • Nova reducció a la base imposable (Reserva de Capitalització). Consisteix en una reducció en la base imposable del 10% de l’import de l’increment dels seus Fons Propis, sempre que compleixi els requisits.
  • Les empreses de reduïda dimensió poden aplicar la Reserva de Anivellació, mitjançant un ajust negatiu en la Base Imposable del 10% amb un límit màxim d’1 milió d’euros. Es pretén anticipar les Bases negatives que es puguin generar en períodes impositius posteriors, que es difereixen en el pagament del IS.
  • Desapareix la deducció per inversions mediambientals, la deducció per reinversió de beneficis extraordinaris, la deducció per inversió de beneficis o la deducció per al foment de les tecnologies de la informació i de la comunicació.
  • Es defineix el concepte d’entitat patrimonial, essent aquesta una empresa que no realitza una activitat econòmica, aquella en què més de la meitat del seu actiu està constituït per valors o no afecta a una activitat econòmica. Això implica que si una entitat es considera patrimonial no podrà aplicar entre altres, els avantatges de les empreses de reduïda dimensió.

Palau i Associats compta amb un equip expert en fiscalitat empresarial. Si la teva empresa requereix assistència a l’hora de preparar l’impost sobre societats, nosaltres podem ajudar-te. Sol·licita’ns una reunió sense compromís i avaluarem les teves necessitats.

Carla Martínez – Departament fiscal i comptable

Deixar un comentari