Blog

La valoració dels béns immobles al 2022

La valoració dels béns immobles al 2022

L’entrada en vigor de la Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal significa determinats canvis que poden afectar-nos, i que és important saber.

Per una banda, ha introduït el concepte de valor de referencia en l’àmbit d’aplicació de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (ITPAJD) i de l’Impost sobre Successions i Donacions (ISD).

Per una altra banda, també s’introdueix el concepte de valor de referencia per l’impost sobre el patrimoni de l´exercici 2022 i autoliquidació 2023Els béns adquirits pels contribuents amb anterioritat a l’entrada en vigor del valor de referència no estaran afectats per la publicació d’aquest valor.

Què és el valor de referència?

La Direcció General del Cadastre determina anualment el valor de referència dels béns immobles, a partir de l’anàlisi dels preus de totes les compravendes d’immobles realitzades en document públic. El valor de referència és una dada pública consultable a la seu electrònica del Cadastre a partir de l’01.01.2022, informant l’adreça exacta de l’immoble o la seva referència cadastral.

Aquest valor, definit per aquest organisme, és un dels que s’usarà com a mesura per determinar la base imposable per l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentals, així com per l’Impost sobre Successions i Donacions. Fins ara, aquest valor no era tingut en compte a l’hora de realitzar el càlcul.

Desde el 1 de enero, se tendrá en cuenta el valor de referencia a la hora de determinar la base imponible para el cálculo del ITPAJD y ISD.

Què passa si el meu immoble no té valor de referència?

Quan un immoble no té valor de referència o no pot ser certificat per la Direcció General del Cadastre, la base imposable en l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (ITPAJD) és la major de les magnituds següents: valor declarat, preu o contraprestació pactada, o bé valor de mercat.


Pel que fa a l’impost sobre successions i donacions (ISD), quan un immoble no té valor de referència o no pot ser certificat per la Direcció General del Cadastre, la base imposable és la major entre el valor declarat o valor de mercat.

S’entén per valor de mercat el preu més probable pel qual es podria vendre, entre parts independents, un bé lliure de càrregues.

Per a què serveix aquest valor de referència?

La normativa reguladora de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documents (ITPAJD) estableix que la base imposable de l’impost és la major entre el valor de referència, valor declarat o bé preu o contraprestació pactada.

Pel que fa a l’impost sobre successions i donacions (ISD), la normativa estableix que la base imposable és la major entre el valor de referència o valor declarat.

En ambdós impostos, quan les persones obligades tributàries considerin que la determinació del valor de referència ha perjudicat els seus interessos legítims, una vegada presentada l’autoliquidació corresponent, poden sol·licitar la rectificació de l’autoliquidació i impugnar el valor de referència.

Caldrà doncs tenir-ho en compte pels fets imposables que es produeixin a partir del primer de gener de 2022. Palau i Associats compta amb experts fiscalistes i advocats que podran ajudar-te en tots els tràmits relacionats amb aquest canvi legislatiu i amb qualsevol altre que pugui sorgir.

Tags: , ,

Deixar un comentari