Blog

Noves mesures de protecció per a professionals autònoms

Noves mesures de protecció per a professionals autònoms

El Reial Decret-llei 11/2021 de mesures urgents per a la defensa de l’ocupació i la reactivació econòmica (BOE 28-05-2021) estableix mesures de protecció per als treballadors autònoms, en l’àmbit de la Seguretat Social.

A partir de l’1 de juny de 2021, els treballadors autònoms inclosos en el RETA, o al REMAR que vinguessin percebent el 31 de maig de 2021 alguna de les prestacions per cessament d’activitat que preveuen els articles 6 i 7 de Reial Decret llei 2/2021, tindran dret a una exempció de les seves cotitzacions a la Seguretat Social i formació professional. Per poder-se acollir, hauran de mantenir-se en alta en el corresponent règim especial de la Seguretat Social fins al 30 de setembre de 2021, que serà del 90%, 75%, 50% i 25% de les cotitzacions corresponents a al mes de juny, juliol, agost i setembre, respectivament. Aquesta exempció és incompatible amb la percepció de la prestació per cessament d’activitat en qualsevol de les seves modalitats.

Aquesta nova exempció també serà d’aplicació als treballadors autònoms que esgotin les prestacions extraordinàries per cessament d’activitat a què es refereix l’article 6 d’aquest RD-llei 11/2021 (per suspensió temporal de tota l’activitat), a partir de la finalització de les exempcions en la cotització que preveu l’esmentat article i fins el 30 de setembre de 2021.

A partir de l’1 de juny de 2021, els treballadors autònoms que es vegin obligats a suspendre totes les seves activitats com a conseqüència d’una resolució adoptada per l’autoritat competent com a mesura de contenció en la propagació del virus COVID-19, tindran dret a la prestació extraordinària de cessament d’activitat. Qui mantingui, pels mateixos motius la suspensió de la seva activitat iniciada amb anterioritat a l’esmentada data, tindran dret a una prestació econòmica extraordinària per cessament d’activitat, amb una durada màxima de 4 mesos, finalitzant l’últim dia del mes en què s’acordi l’aixecament de les mesures o el 30 de setembre de 2021 si aquesta última data és anterior, segons estableix l’article 6.

Què s’ha de fer per accedir a aquesta prestació?

Per poder tenir dret a aquesta prestació cal estar afiliat i en alta en el RETA o, si s’escau, en el REMAR, al menys 30 dia naturals abans de la data de la resolució que acordi la suspensió de l’activitat, i en tot cas, abans de la data d’inici de la mateixa quan aquesta s’hagués decretat amb anterioritat a l’1 de juny de 2021, i trobar-se al corrent en el pagament de les quotes.

En general, la quantia de la prestació serà de el 70% de la base mínima de cotització que correspongui per l’activitat desenvolupada.

Fins quan puc sol·licitar l’ajuda?

S’ha de sol·licitar dins dels primers 21 dies naturals següents a l’entrada en vigor de l’acord o resolució de tancament d’activitat, o abans del 21 de juny quan la suspensió d’activitat s’hagués acordat amb anterioritat a l’1 de juny de 2021 i no s’estigués percebent la prestació extraordinària prevista en l’article 5 del RD-llei 2/2021. En el cas de què la sol·licitud es presenti fora de termini, el dret a la prestació s’iniciarà el primer dia del mes següent al de la sol·licitud.

Quins requisits haig de complir?

Durant el temps que romangui l’activitat suspesa el treballador autònom es mantindrà en alta i quedarà exonerat de l’obligació de cotitzar fins a l’últim dia del mes següent a què s’aixequi aquesta mesura, o fins el 30 de setembre de 2021 si aquesta última data és anterior.

La prestació és incompatible, amb la percepció d’una retribució pel desenvolupament d’un treball per compte d’altri, tret que els ingressos del treball per compte d’altri siguin inferiors a 1,25 vegades l’import del SMl. També amb la realització d’una altra activitat per compte propi, amb la percepció de rendiments procedents de la societat l’activitat de la qual s’hagi vist afectada pel tancament, o amb la percepció d’una prestació de Seguretat Social excepte aquella que el beneficiari vingués percebent per ser compatible amb la realització de l’activitat que desenvolupava. Per als treballadors per compte propi inclosos en el REMAR serà a més, incompatible amb les ajudes per paralització de la flota.

Tags: , ,

Deixar un comentari