Blog

Qui ha de presentar el model 347 davant Agència Tributària?

Qui ha de presentar el model 347 davant Agència Tributària?

El 28 de febrer s’acaba el termini per presentar el model 347 davant l’Agència Tributària i és important saber qui ha de presentar-la per assegurar que no ens trobem amb un problema més endavant.

Qui està obligat a presentar-ho?

Estan obligats a presentar el model 347 les persones físiques o jurídiques, que desenvolupin activitats empresarials o professionals, que hagin realitzat durant l’any 2021 operacions que en conjunt superin amb una mateixa persona o entitat l’import de 3.005,06 €.

A efectes de la formalització del model 347 s’entén per import de l’operació l’import total de la contraprestació, s’han d’afegir les quotes de l’Impost i recàrrecs d’equivalència repercutits o suportats.

Recordar que des de l’exercici 2014:

  • Les entitats a les quals sigui d’aplicació la Llei 49/1960, de 21 de juliol sobre la propietat horitzontal i les entitats o establiments privats de caràcter social a que es refereix l’article 20.Tres de la Llei de l’Impost sobre el Valor Afegit, han d’incloure en la declaració anual d’operacions amb terceres persones les adquisicions en general de béns o serveis que efectuïn al marge de les activitats empresarials o professionals, fins i tot encara que no realitzin activitats d’aquesta naturalesa.
  • Les operacions a les quals sigui aplicable el règim especial del criteri de Caixa de la Llei de l’Impost sobre el Valor Afegit, hauran de ser incloses pels subjectes passius que realitzin les operacions i pels destinataris de les mateixes, pels imports meritats durant l’any natural d’acord amb la regla general de meritació.
  • Els subjectes passius acollits al règim simplificat de l’Impost sobre el Valor Afegit han d’informar de les adquisicions de béns i serveis que realitzin que hagin de ser objecte d’anotació en el llibre registre de factures rebudes.
  • S’hauran d’informar de forma separada les operacions amb inversió del subjecte passiu.
  • No s’han d’informar de les operacions amb terceres persones per les operacions d’arrendament d’immobles urbans que siguin locals de negoci i estiguin subjectes a retenció.

Qui queda exclòs?

Els qui realitzin a Espanya activitats empresarials o professionals sense tenir en territori espanyol la seu de la seva activitat econòmica, un establiment permanent o el seu domicili fiscal o, en el cas d’entitats en règim d’atribució de rendes constituïdes a l’estranger, sense tenir presència en territori espanyol.

Les persones físiques i entitats en atribució de rendes en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, per les activitats que tributin en aquest impost pel mètode d’estimació objectiva i, simultàniament, en l’Impost sobre el Valor Afegit pels règims especials simplificat o de l’agricultura, ramaderia i pesca o del recàrrec d’equivalència, excepte per les operacions per les quals emetin factura. No obstant això, els subjectes passius acollits al règim simplificat de l’ Impost sobre el Valor Afegit han d’informar de les adquisicions de béns i serveis que realitzin que hagin de ser objecte d’anotació en el llibre registre de factures rebudes.

Els obligats tributaris que no hagin realitzat operacions que en el seu conjunt, respecte d’una altra persona o entitat, hagin superat la xifra de 3.005,06 euros durant l’any natural corresponent o de 300,51 euros durant el mateix període, quan, en aquest últim supòsit, realitzen la funció de cobrament per compte de tercers d’honoraris professionals o de drets derivats de la propietat intel·lectual, industrial o d’autor o altres per compte dels seus socis, associats o col·legiats.

Els obligats tributaris que hagin realitzat exclusivament operacions no sotmeses al deure de declaració, segons el que disposa l’article 33 del Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària.

Com s’ha de declarar el model 347?

La informació relativa a les operacions que s’han de declarar al model 347 s’ha de subministrar amb caràcter general desglossada trimestralment, excepte la relativa:

  • A les quantitats percebudes en metàl·lic, que se seguirà subministrant en termes anuals.
  • A les quantitats declarades pels subjectes passius que realitzin operacions a les quals sigui aplicable el règim especial del criteri de caixa i les entitats a les quals sigui d’aplicació la Llei 49/1960, de 21 de juliol sobre la propietat horitzontal, que estan obligats a subministrar tota la informació que vinguin obligats a relacionar en la seva declaració anual, sobre una base de còmput anual.
  • A les quantitats declarades pels subjectes passius que siguin destinataris de les operacions incloses en el règim especial del criteri de caixa, que estaran obligats a subministrar la informació corresponent a aquestes operacions sobre una base de còmput anual.

Són operacions que s’han de relacionar al model 347 les realitzades pel declarant en l’any natural a que es refereix la declaració.

A aquests efectes, les operacions s’entendran produïdes al període en que s’hagi de realitzar l’anotació registral de la factura que serveixi de justificant.

No obstant això, les operacions a les quals sigui aplicable el règim especial del criteri de caixa, es consignaran també en l’any natural corresponent al moment de la meritació total o parcial d’acord amb la regla especial de meritació d’aquest règim especial.

Tags: ,

Deixar un comentari