Blog

Vacances, atur i baixa laboral

Vacances, atur i baixa laboral

Arriba l’estiu i a tots ens ve de gust desconnectar de la nostra rutina. No obstant això, existeix una qüestió que genera molts dubtes, i és la relació entre la baixa laboral i les vacances. Avui, volem dissipar algunes d’elles perquè, si és el teu cas, puguis anar-te de vacances i descansar. Perquè t’ho mereixes.

La legislació vigent contempla la possibilitat de què qualsevol persona estant de baixa o cobrant l’atur pugui gaudir d’uns dies lluny de la seva residència habitual. És important, però, analitzar cada cas per a poder determinar quines casuístiques contempla la legislació i quines conseqüències pot haver-hi en el cas de què es decideixin ignorar.

Vacances i baixa laboral

Estic de baixa. Puc anar-me de vacances?

En el cas d’una baixa laboral provocada per un problema de salut, és important que sigui el facultatiu en qüestió qui determini si la persona es troba en una situació en la qual viatjar està indicat. La Llei General de la Seguretat Social no estableix res sobre aquest tema, però és important que imperi el sentit comú.

Per exemple, en el cas d’una baixa per embaràs, és el metge de capçalera el que ha de determinar si la situació en la qual es troben la mare i el fetus és compatible amb anar-se de vacances. En aquells casos on s’hagi recomanat una baixa laboral per depressió o ansietat, la realització d’activitats d’oci pot ser beneficiós per a la recuperació, cosa que significa que sí que podria estar indicat. En aquells casos de recuperació després d’una operació quirúrgica o on la malaltia recomana repòs absolut, ja sigui per malaltia comuna o accident, no serà possible realitzar un viatge.

Per tant, sempre serà el metge el que ha de determinar quina és la situació d’incapacitat temporal i si aquesta és compatible o no amb anar-se de vacances.

A pesar que la LGSS no estableix cap supòsit en el qual una persona no pugui anar-se de vacances estant de baixa laboral, sí que recull expressament la pèrdua o suspensió del subsidi en el cas que no es compleixin amb les recomanacions mèdiques, ja que es pot considerar que s’està cometent un frau. També pot ser motiu d’atorgament de l’alta mèdica en aquells casos en els quals s’abandoni el tractament o no s’acudeixi a les consultes programades pel fet d’estar de viatge. Al cap i a la fi, s’entén que la prioritat del pacient és la recuperació plena.

A més, si no complim amb les recomanacions del personal mèdic, l’empresa podrà procedir a realitzar un acomiadament procedent, ja que es podrà argumentar que les activitats dutes a terme pel pacient són incompatibles amb la baixa laboral o significarà que la persona està en condicions de fer el seu treball habitual.

Estic de vacances i haig de demanar la baixa. És possible?

Segons l’Article 38.3 paràgraf 3r de l’Estatut de Treballadors, aquella persona que es trobi de vacances i, pel motiu que sigui, hagi de demanar la baixa mèdica, aquesta podrà gaudir-les amb posterioritat.

L’Estatut de Treballadors així ho recull:

Quan el període de vacances fixat en el calendari de vacances de l’empresa al qual es refereix el paràgraf anterior coincideixi en el temps amb una incapacitat temporal derivada de l’embaràs, el part o la lactància natural o amb el període de suspensió del contracte de treball previst en els apartats 4, 5 i 7 de l’article 48, es tindrà dret a gaudir les vacances en data diferent a la de la incapacitat temporal o a la del gaudi del permís que per aplicació d’aquest precepte li correspongués, en finalitzar el període de suspensió, encara que hagi acabat l’any natural al fet que corresponguin.

En el cas que el període de vacances coincideixi amb una incapacitat temporal per contingències diferents a les assenyalades en el paràgraf anterior que impossibiliti al treballador gaudir-les, totalment o parcialment, durant l’any natural al fet que corresponen, el treballador podrà fer-lo una vegada finalitzi la seva incapacitat i sempre que no hagin transcorregut més de divuit mesos a partir del final de l’any en què s’hagin originat.

Estic de baixa. Continuo generant vacances?

En aquest cas, com que les causes motivades per la baixa laboral són alienes a la persona, sí que es generen vacances durant el temps que aquesta persona estigui de baixa. Aquest dret està recollit pel Conveni número 132 de l’Organització Mundial del Treball, ratificat en 1974 per les Corts Espanyoles.

Vacances i atur

Estic cobrant la prestació per desocupació. Puc anar-me de vacances?

Sí, no hi ha cap disposició que ho prohibeixi. Cada persona que rebi una prestació econòmica per desocupació ha de complir una sèrie d’obligacions, com acudir a l’entitat gestora quan sigui requerit, buscar de manera activa treball o realitzar cursos de formació. No obstant això, cap d’elles serà incompatible amb anar-se de vacances. Mentre la persona compleixi amb totes les seves obligacions, no hi haurà cap impediment perquè es gaudeixin d’uns dies de festa.

Això sí, és important avisar al SEPE que estarem uns dies absents. D’aquesta manera, s’evitarà que se’ns programi un curs de formació o una entrevista de treball, ja que sí que està expressat que no és excusa justificada trobar-se a molts quilòmetres de la residència habitual.

En el cas que es vulgui viatjar a l’estranger, sí que s’han establert una sèrie de paràmetres. En el cas que es vulgui viatjar fora d’Espanya fins a 15 dies naturals, és recomanable (però no obligatori) avisar al SEPE abans de la sortida i la prestació es mantindrà sense cap mena de penalització. En el cas que es vulgui viatjar entre 16 i 90 dies, és obligatori avisar al SEPE, qui autoritzarà aquesta sortida. En aquesta situació, la prestació per desocupació se suspèn fins al retorn del viatge. Finalment, en el cas que es vulgui realitzar un viatge de més de 90 dies de durada a l’estranger, és obligatori avisar al SEPE, qui extingirà la prestació.

Estic de viatge i cobrant l’atur. Tinc cobertura sanitària?

En el cas que la persona es trobi viatjant per Espanya, la resposta és sí, per descomptat. Com a ciutadà espanyol, es té garantida l’atenció mèdica en qualsevol centre de salut públic del nostre país. En el cas que es trobi de viatge per la Unió Europea o algun país adherit a l’Espai Schengen, també es té dret a l’assistència sanitària encara que s’ha de realitzar un tràmit.

Si s’està desocupat i cobrant una prestació o subsidi, s’ha de sol·licitar la targeta sanitària europea en el portal habilitat per la Seguretat Social. En el cas que ja s’hagin esgotat totes les prestacions o subsidis, s’haurà de sol·licitar un certificat provisional substitutori, que garanteix l’assistència sanitària durant 90 dies.


Tags:

Deixar un comentari