Blog

Quines empreses estan obligades a auditar els seus comptes anuals?

Quines empreses estan obligades a auditar els seus comptes anuals?

No estàs segur de si la teva empresa està obligada a realitzar una auditoria dels seus comptes anuals? La llei és molt clara sobre aquest tema i estableix els supòsits en els quals és necessari dur-la a terme. Intentarem aclarir-los perquè no tinguis dubtes.

Per saber si una societat ha de sotmetre els seus comptes anuals a una auditoria hem de tenir en compte dues lleis:

A més, qualsevol empresari ha de ser conscient de la normativa mercantil que indica cóm ha de dur-se a terme la comptabilitat d’una empresa:

 • De manera ordenada.
 • Adequada a l’activitat de l’empresa.
 • Que permeti un seguiment cronològic de totes les operacions.
 • Elaborant balanços i inventaris periòdicament.

Sense perjudici del que s’estableix en les lleis o disposicions especials, és necessari que es portin al dia els següents registres:

 • Llibre d’Inventaris i Comptes Anuals.
 • Llibre d’Inventaris i Comptes Diari.
 • Llibre d’Actes.
 • Llibre de Registre de Socis.

Segons l’article 34 del Codi de Comerç, l’empresari haurà de formular els comptes anuals de la seva empresa al tancament de l’exercici, en els quals cal incloure:

 • El Balanç.
 • El Compte de Pèrdues i Guanys.
 • La Memòria.
 • L’Estat de Canvis en el Patrimoni Net.
 • L’Estat de Fluxos d’Efectiu.

Com a excepció, les societats que puguin presentar el Balanç i Memòria de forma abreujada i les que puguin aplicar el PGC Pymes no tenen l’obligació de presentar l’Estat de Canvis en el Patrimoni Net ni l’Estat de Fluxos d’Efectiu.

Objectius d’una auditoria dels comptes anuals

L’objectiu d’una auditoria dels comptes anuals és verificar si aquests comptes expressen la imatge fidel del patrimoni i la situació financera de l’empresa i dels resultats, d’acord amb el marc normatiu d’informació financera.

La pràctica de l’auditoria de comptes anuals atorga qualitat i fiabilitat a la informació econòmica i financera d’una empresa. El seu principal objectiu és el de garantir l’autenticitat dels comptes anuals que presenta una empresa determinada.

Quines empreses estan obligades a auditar els seus comptes anuals?

A més de les disposicions, de caràcter especial, del Reial Decret 1517/2011, pel qual s’aprova el Reglament que desenvolupa el text refós de la Llei d’Auditoria de Comptes, cal atendre’s als límits establerts en el art 257 del Reial Decret legislatiu 1/2010, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital.

Una empresa haurà d’auditar els seus comptes si compleix dos dels següents tres requisits, durant dos exercicis continuats:

 • Quan l’import net de la xifra de negoci superi els 5.700.000 euros.
 • Quan el total dels seus actius superin els 2.850.000 euros.
 • Quan el nombre mitjà de treballadors sigui superior a 50.

En la pràctica, el compliment de dos d’aquests supòsits durant dos anys seguits no es dona en moltes empreses. Una gran quantitat d’elles, per tant, estaran exemptes de realitzar una auditoria de comptes anuals.

En el cas de societats de nova creació, haurà de tenir-se en compte la situació al final de l’exercici del primer any. Si en aquest període ja han complert dos dels supòsits, també hauran d’auditar els seus comptes anuals.

A més d’aquests supòsits generals existeixen altres situacions en les quals les empreses estan obligades a auditar els seus comptes anuals.

Auditoria obligatòria per treballar amb el Sector Públic

Amb independència de la grandària de la societat, serà obligatòria l’auditoria externa dels comptes anuals si s’haguessin rebut subvencions o ajudes amb càrrec als pressupostos de les Administracions Públiques o a fons de la Unió Europea, per un import total acumulat superior a 600.000 euros.

En aquest cas l’auditoria obligatòria correspon als comptes anuals corresponents a l’exercici durant el qual es rebin les ajudes, i als exercicis en què es realitzin les operacions o executin les inversions corresponents.

A més, també serà obligatòria l’auditoria quan durant un exercici econòmic s’haguessin celebrat contractes amb el Sector Públic per un import total acumulat superior a 600.000 euros, i aquest representi més del 50% de l’import net de la seva xifra anual de negoci.

En aquest cas l’auditoria obligatòria correspondrà als comptes anuals d’aquest exercici i a les del següent.

Auditoria obligatòria per tipus d’activitat

També serà obligatòria l’auditoria externa dels comptes anuals quan es compleixi alguna de les circumstàncies següents:

 • Quan l’entitat emeti valors admesos a negociació en mercats secundaris oficials de valors o sistemes multilaterals de negociació.
 • Quan l’entitat emeti obligacions en Oferta Pública.
 • Si l’entitat es dedica de manera habitual a la intermediació financera, i qualsevol entitat financera inscrita en els corresponents Registres del Banc d’Espanya i de la Comissió Nacional del Mercat de Valors.
 • Si l’entitat té per objecte social qualsevol activitat subjecta al Text Refós de la Llei d’Ordenació i Supervisió de les Assegurances Privades, aprovat per Reial Decret legislatiu 6/2004, així com els fons de pensions i les seves entitats gestores.
 • Les cooperatives d’habitatges que compleixin alguna de les condicions següents:
 1. Que tingui en promoció més de 50 locals i/o habitatges.
 2. Quan la promoció es correspongui a diferents fases, o quan es construeixin en diferents blocs que constitueixin promocions diferents, amb independència del nombre d’habitatges i locals en promoció.
 3. Que la cooperativa hagi atorgat poders relatius a la gestió empresarial a persones físiques o jurídiques diferents dels membres del Consell Rector.

Altres motius que obliguen a auditar els comptes

Finalment, també serà obligatòria l’auditoria de comptes quan s’inclogui aquesta obligació en els estatuts de la societat, quan així ho acordin els socis en junta general o si els socis que representin el 5% o més del capital social el sol·liciten al registrador mercantil del domicili social, sempre que no haguessin transcorregut tres mesos a comptar des de la data de tancament d’aquest exercici.

Com dur a terme una auditoria de comptes anuals?

Una auditoria de comptes anuals és un procés complex que ha de dur-se a terme amb precisió i sense deixar de banda cap detall. Les conseqüències de presentar-la de manera errònia o incompleta poden ser greus.

Com hem esmentat, per a la gestió correcta d’una societat han tenir-se al corrent balanços i inventaris, actualitzant-los periòdicament. El compliment d’aquest punt facilitarà enormement les tasques de l’auditoria anual.

No obstant això, recomanem que aquesta es deixi en mans d’una consultoria especialitzada en aquesta mena de procediments. Només d’aquesta manera podrem tenir la seguretat que l’auditoria reflecteixi fidelment la situació financera de l’empresa, alhora que compleixi la legislació vigent.

Palau i Associats pot ajudar-te en el compliment d’aquesta obligació, sigui quina sigui la mida de la teva empresa. Només has de posar-te en contacte amb nosaltres per a saber com podem ajudar-te a solucionar aquest tràmit.

També et convidem que segueixis les actualitzacions del nostre blog per a estar al corrent de les últimes notícies del sector empresarial.

Deixar un comentari