Blog

Criteris de lloguer d’acord la nova llei reguladora dels lloguers

Criteris de lloguer d’acord la nova llei reguladora dels lloguers

Seguint amb l’anàlisi de la nova regulació dels lloguers, derivada de la Llei 11/2020, ens disposem a comentar els criteris del lloguer un cop declarada una zona com a àrea amb mercat d’habitatge tens.

Per una banda, se’ns diu que la renda pactada en aquestes àrees no podrà ultrapassar el preu de referència pel lloguer d’un habitatge de característiques similars en la mateixa zona. De la mateixa manera, no podrà excedir la renda fixada en el darrer contracte, tret de l’actualització ordinària, si la finca afectada ha estat llogada dins dels cinc darrers anys anteriors a l’entrada en vigor de la llei. Aquest darrer supòsit no s’aplicarà en el cas que hi hagi relació de parentiu entre les parts signants del contracte abans d’entrar en vigor la llei.

El preu del lloguer es fixarà en funció de l’índex de referència de preus de lloguer que determina el departament competent en matèria d’habitatge; de fet, en el contracte de lloguer s’hi haurà de fer menció d’aquest índex i del seu càlcul expressat en euros per metre quadrat. Així doncs, el resultat d’aplicar a la superfície útil de l’habitatge l’índex de referència al que fèiem menció anteriorment, ens donarà l’import del lloguer que es pot incrementar o baixar en funció de les característiques de la finca (si disposa d’ascensor, si està moblat, si hi han serveis especials, etc).

La normativa determina que no incorporar aquest índex o aplicar lloguers fora dels referenciats pot ser susceptible de sanció administrativa.

Més informació | S’aprova una nova llei per regular els lloguers a Catalunya

Deixar un comentari