Assessorament Jurídic

Palau i Associats posa a disposició de tots els seus clients un equip d’advocats experts en qüestions fiscals, laborals i comptables que treballaran per assessorar i solucionar qualsevol situació que afecti a les persones i a l’empresa.

Palau i Associats
ofereix assessorament jurídic en els àmbits següents:

 • Àmbit Mercantil:
  • Assessorament en dret mercantil;
  • Assessorament en constitució empresarial, modificació estatutària i dissolució de l’empresa;
  • Assistència en elaboració d’obligacions i contractes de compravenda i préstecs;
  • Redacció d’actes i impugnació d’acords;
  • Tramitació i obtenció de tot tipus d’autoritzacions i concessions.
 • Àmbit laboral:
  • Assessorament en dret laboral;
  • Assessorament sobre tràmits a la Seguretat Social;
  • Gestió de conflictes laborals.
 • Àmbit concursal:
  • Assessorament jurídic a la fase pre-concursal;
  • Tramitació i assistència lletrada del concurs;
  • Negociació de convenis amb creditors;
  • Reconeixement i impugnació de crèdits;
  • Estudi de la responsabilitat de l’Administrador.
 • Àmbit civil:
  • Defensa legal en processos civils davant de jutjats i tribunals i en processos d’arbitratge;
  • Elaboració de demandes i recursos;
  • Elaboració i revisió de tot tipus de contractes, de documents per processos successoris, i en transmissions de béns sense ànim de lucre o donacions;
  • Reclamacions de quantia;
  • Assessorament en processos d’incapacitació o prodigalitat de la persona;
  • Assessorament i defensa en processos de divorci o separació;
  • Assessorament i defensa en processos immobiliaris.