Assessorament Laboral

Palau i Associats treballa conjuntament amb Palau Solsona per oferir serveis especialitzats en l’àmbit laboral. La gestió personalitzada i especialitzada de l’assessorament laboral permet assegurar als clients de Palau i Associats una gestió eficient i òptima dels seus recursos laborals, assegurant de forma constant la tranquil·litat tant del treballador com de l’empresari.

Palau i Associats, conjuntament amb Palau Solsona, ofereix els serveis següents:

 • Assessorament en la política de contractació, amb l’estudi de subvencions, deduccions, ajudes i altres beneficis en la contractació de treballadors;
 • Assessorament en aplicació de convenis col·lectius, legislació laboral vigent i Estatut de Treballadors;
 • Gestió de la inscripció d’empreses a la Seguretat Social i tramitació de modificacions;
 • Tramitació davant l’administració corresponent de:
  • Contractes de treball de directius, treballadors de la llar, representants de comerç, treballadors autònoms, etc.,
  • Altes i baixes a la Seguretat Social i al Servei Públic de Treball Estatal (SEPE),
  • Contractes de Treball i Pròrrogues,
  • Nòmines i cotitzacions a la Seguretat Social,
  • Pagament mensual o trimestral de retencions d’IRPF (Model 111 i 190),
  • Comunicació de dades personals i familiars (Model 145),
  • Certificats d’ingressos i retencions,
  • Incapacitat temporal (malaltia, accident i maternitat),
  • Cartes d’acomiadament, liquidacions i sancions,
  • Expedients de regulació d’ocupació (ERO), extincions de contracte i reduccions de jornada laboral;
 • Elaboració de calendaris laborals;
 • Assessorament en formació de riscos laborals;
 • Gestió de recursos i liquidacions per inspeccions laborals;
 • Elaboració i presentació de recursos administratius davant el Ministeri de Treball i Seguretat Social;
 • Elaboració de costos de personal i càlcul d’indemnitzacions per acomiadament;
 • Control del llibre de visites;
 • Assessorament en la sol·licitud de l’atur i pensions;
 • Assessorament en la capitalització de la prestació per atur;
 • Assessorament en auditories laborals;
 • Sol·licitud de permisos de treball per a estrangers;
 • Assessorament específic per a treballadors autònoms i altres règims especials;
 • Tramitació de tot tipus de pensions (jubilació, invalidesa, viduïtat…).

Palau i Associats també ofereix serveis d’assessorament de personal, realitzant tasques de recursos humans i encarregant-se de la selecció de personal.