Gestió amb Administracions públiques

Palau i Associats té àmplia experiència en gestionar les relacions amb les administracions públiques, per això ofereix serveis específics per a tots els seus clients en matèria de:

 • Tràmits amb Ajuntaments per la declaració d’alta, variació o baixa en la matrícula d’Impost sobre Activitats Econòmiques;
 • Tràmits amb la Diputació per la declaració d’alta, variació o baixa en la matrícula d’Impost sobre Activitats Econòmiques;
 • Sol·licitud de certificats davant l’Administració d’Hisenda;
 • Sol·licitud de llicències d’activitat;
 • Sol·licitud de certificats d’empadronament;
 • Sol·licitud de Notes Simples i certificats al Registre de la Propietat;
 • Sol·licitud de Notes Simples i certificats al Registre Mercantil;
 • Tramitació dels impostos de plusvàlua davant de la Diputació i Ajuntaments;
 • Canvis de titulars de l’Impost sobre Béns Immobles al cadastre;
 • Gestions amb l’Oficina Liquidadora, Registre de la Propietat i Registre Mercantil de qualsevol municipi
 • Postil·les al Col·legi de Notaris;
 • Tràmits davant el Registre Civil per la sol·licitud de Certificat d’últimes voluntats, defunció, etc.;
 • Tràmits i gestions al Registre de béns mobles;
 • Tràmits i gestions al Registre Mercantil Central.