Assessorament Fiscal

Palau i Associats és expert en l’assessorament fiscal tant per a empreses com per a persones físiques. L’àmplia experiència, juntament amb un equip de professionals molt coneixedors de la matèria, permeten a Palau i Associats ser el millor aliat de totes aquelles persones jurídiques i físiques que volen assegurar-se la tranquil•litat en matèria fiscal.

Els serveis que Palau i Associats ofereix en matèria fiscal són:

 • Assessorament previ a la constitució del negoci;
 • Informació de canvis tributaris;
 • Altes en el cens (Model 036 i 037);
 • Elaboració i dipòsit en el Registre Mercantil dels Comptes Anuals;
 • Gestió i presentació de declaracions Intrastat;
 • Assessorament específic per a Treballadors Autònoms;
 • Assessorament especialitzat en gestió fiscal internacional;
 • Elaboració i presentació davant l’Agència Tributària de les següents obligacions:
  • Declaració de l’Impost sobre Societats (Model 200),
  • Declaració de l’Impost sobre Societats consolidat (Model 220),
  • Declaració del pagament a compte de l’Impost de societats (Model 202),
  • Declaració de l´Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (Model 100),
  • Declaració de l’Impost sobre el Patrimoni (Model 714),
  • Declaració de l’Impost Temporal de Solidaritat de les Grans Fortunes (Model 718),
  • Declaració Retencions i Ingressos a compte de IRPF (Model 111 i 190),
  • Declaració Retencions i Ingressos a compte i rendiments procedents de l’arrendament o subarrendament d’immobles urbans (Model 115 i 180),
  • Declaració informativa de donatius, donacions i aportacions rebudes (Model 182),
  • Declaració informativa anual d’entitats en atribució de rendes (Model 184),
  • Declaració d’Estimació Objectiva (Model 131),
  • Declaració d’Estimació Directa (Model 130),
  • Declaració sobre Retencions i Ingressos a compte sobre determinats rendiments de capital mobiliari i determinades rendes (Model 123-193),
  • Declaració Impost sobre el Valor Afegit i autoliquidació (Model 303 i 390),
  • Declaració Anual d’Operacions amb Terceres Persones (Model 347),
  • Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries (Model 349),
  • Declaració d’alta, variació o baixa en la matrícula d’Impost sobre Activitats Econòmiques (Model 840),
  • Declaració Impost sobre actius no productius de les persones jurídiques (Model 540),
  • Declaració sobre béns i drets situats a l’estranger (Model 720);
  • Declaració Imposat especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables (Model 592),
  • Declaració de l’impost sobre no residents (Model 210),
  • Declaració informativa d’operacions vinculades (Model 232).
 • Elaboració d’estadístiques seguint la normativa vigent;
 • Gestió de sol·licituds d’ajornament i fraccionament;
 • Gestió d’inspeccions i requeriments d’Hisenda;
 • Gestió d’impostos especials com successions, donacions o préstecs;
 • Estudi i aplicació de deduccions fiscals;
 • Preparació i atenció de requeriments;
 • Preparació i presentació d’al·legacions;
 • Preparació i presentació de recursos de reposició;
 • Preparació i presentació de reclamacions economicoadministratives;
 • Creació i seguiment de planificacions fiscals per l’empresa a mig i llarg termini per optimitzar els costos tributaris, del tancament d’exercicis, d’operacions específiques i no ordinàries (fusions, adquisicions o reestructuracions) i auditories fiscals;
 • Disseny d’estructures societàries HOLDING que permeti la diversificació de les activitats del grup, la reducció de costos fiscals, la reducció de la tributació personal dels socis i la planificació de la successió;
 • Assessorament patrimonial per a particulars i empreses;
 • Assessorament i realització de processos de Due Diligence;
  Preparació i presentació del Model ETE davant el Banc d’Espanya (Enquesta sobre Transaccions Exteriors).
Obrir xat
1
Necessites ajuda?
Hola 👋
Com et podem ajudar?