Blog

Deduccions per famílies nombroses o per famílies amb discapacitats al seu càrrec

Deduccions per famílies nombroses o per famílies amb discapacitats al seu càrrec

L’any 2015 es va posar en funcionament una nova deducció destinada a ajudar a les famílies nombroses o bé a les famílies amb persones amb discapacitat al seu càrrec. Per poder-se aplicar aquesta deducció, però, calia complir aquests tres requisits:

  • Estar en possessió del títol de família nombrosa o de la certificació del grau de discapacitat del descendent o ascendent.
  • Que tots els sol·licitants, així com els descendents o ascendents amb discapacitat, disposessin d’un número d’identificació fiscal (NIF).
  • Que els sol·lcitants estiguessin realitzant una activitat per compte pròpia o aliena i han d’estar donats d’alta en el règim corresponent de la seguretat social.

Enguany, però, l’Agència Tributària ha posat en funcionament un tràmit addicional relacionat amb aquestes deduccions: els contribuents que no estiguin obligats a presentar declaració de la renda podran cedir el dret a la deducció en favor de l’altre contribuent que tingui dret respecte al mateix descendent, ascendent o família nombrosa, a través del model 121 i 122.

Aquesta deducció té dues modalitats de cobrament: o bé es demana percebre anticipadament 100 al mes, o bé s’aplica tota la deducció quan s’elabori la corresponent declaració de la renda (1.200€, llevat de les famílies nombroses de categoria especial, les quals perceben 2.400€).

D’aquesta manera, en aquells casos en què s’ha ingressat de manera mensual només es podrà aplicar l’import de la deducció pels mesos que no s’hagin ingressat els 100€.

No dubtis en contactar-nos si tens dubtes relacionats amb aquest o amb altres aspectes relacionats amb la teva fiscalitat. Som Palau i Associats, la teva gestoria i consultora a Terrassa.

 

Marc Carrasco – Assessor Fiscal a Palau i Associats

Tags: , , , , , , , ,

Deixar un comentari