Blog

El nou impost especial sobre envasos de plàstic no reutilitzables

El nou impost especial sobre envasos de plàstic no reutilitzables

Us recordem que la Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular incorpora un nou impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables, que entrarà en vigor l’1 de gener de 2023. Es tracta d’un impost amb àmplia repercussió, ja que afectarà no sols les empreses dedicades a la fabricació o distribució d’envasos, sinó a qualsevol importador o adquirent intracomunitari d’envasos plàstics.


Al BOE del dia 9 d’abril es va publicar la Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular per la qual es crea l’impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables i l’impost sobre el dipòsit de residus en abocadors, la incineració i la coincineració de residus, que entraran en vigor l’1 de gener de 2023.

A més, imposa a les entitats locals l’establiment d’una taxa en relació amb el tractament dels residus, modifica la regulació del cànon per utilització de les aigües continentals per a la producció d’energia elèctrica i introdueix modificacions en el règim de l’IVA per a les donacions de productes.

A continuació ens centrarem en el nou impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzable, que tindrà àmplia repercussió, ja que afectarà no sols les empreses dedicades a la fabricació o distribució d’envasos, sinó a qualsevol importador o adquirent intracomunitari d’envasos plàstics (amb contingut o sense). Caldrà una anàlisi individualitzada de l’impacte material i formal d’aquestes noves disposicions en els negocis i cadenes de distribució. De moment, no s’ha regulat el seu desenvolupament reglamentari.

Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzable

L’impost sobre els envasos de plàstic es defineix com un impost de naturalesa indirecta que recau sobre la utilització, en el territori d’aplicació de l’impost (“TAI”), d’envasos no reutilitzables que continguin plàstic. El citat impost resultarà d’aplicació en tot el territori espanyol, sense perjudici dels règims forals del País Basc i Navarra.

Àmbit objectiu i fet imposable

El nou impost recau sobre la fabricació, la importació o l’adquisició intracomunitària d’envasos no reutilitzables que continguin plàstic, tant si es presenten buits com si contenen, protegeixen, manipulen, distribueixen o presenten mercaderies. Aquells envasos que, estant composts de més d’un material, continguin plàstic, es gravaran per la quantitat de plàstic que continguin.

És reutilitzable, i, per tant, no es gravarà, aquell envàs concebut, dissenyat i comercialitzat per a múltiples circuits o rotacions o per a ser emplenat o reutilitzat amb la mateixa fi per al qual va ser dissenyat.

L’impost també grava la fabricació, importació o adquisició intracomunitària dels productes plàstics semielaborats destinats a la fabricació dels envasos no reutilitzables (per ex. preformes o les làmines de termoplàstic), així com aquells altres productes que continguin plàstic destinats a permetre el tancament, la comercialització o la presentació d’envasos no reutilitzables. Per evitar una doble tributació, la normativa estableix que no tindrà la consideració de fabricació l’elaboració d’envasos a partir, sols, d’aquests productes.

A més de la fabricació, les importacions i les adquisicions intracomunitàries està subjecta la introducció irregular en el TAI dels productes citats, que formen part de l’àmbit objectiu de l’impost, i es produirà aquest fet imposable quan qui els posseeixi no pugui acreditar la seva fabricació, importació o adquisició intracomunitària o la seva adquisició prèvia en el territori espanyol. Resulta, per tant, recomanable guardar la documentació necessària per poder acreditar aquests fets.

Meritació

  • En els supòsits de fabricació: en el moment en què es faci el primer lliurament o posada a disposició a favor de l’adquirent. En el cas de pagaments anticipats aquest s’avança al moment del cobrament total o parcial del preu pels imports efectivament percebuts.
  • En els supòsits d’importació: en el moment en què hagués tingut lloc la meritació dels drets d’importació (admissió de la declaració duanera).
  • En els supòsits d’adquisició intracomunitària: dia 15 del mes següent a aquell en el qual s’iniciï l’expedició o el transport dels productes excepte en els supòsits d’expedició prèvia de factura que en aquest cas té lloc en la data d’expedició.

Supòsits de no subjecció i exempcions

La Llei regula diversos supòsits de no subjecció i exempcions que implicaran la no tributació. En concret, es preveu, entre altres supòsits, que no estaran subjectes a l’impost, entre altres, la fabricació, importació o adquisició de les pintures, les tintes, les laques i els adhesius concebuts per ser incorporats als productes que formen part de l’àmbit objectiu de l’impost. Tampoc estarà subjecta la fabricació d’aquells productes destinats a ser enviats fora del TAI.

Per part seva, estaran exemptes de tributació les petites importacions o adquisicions intracomunitàries d’envasos, això és, aquelles que el seu pes total del plàstic no reciclat no excedeixi de 5 quilograms en un mes.

També s’estableix l’exempció de l’imposat respecte d’aquells productes que es destinin a prestar la funció de contenció, protecció, manipulació, distribució i presentació de medicaments, productes sanitaris, aliments per a usos mèdics especials, preparats per a lactants d’ús hospitalari o residus perillosos d’origen sanitari, així com els rotlles de plàstic per a ensitjaments d’ús agrícola i ramader. També es declara, entre altres supòsits, exempta l’adquisició intracomunitària dels productes que, amb anterioritat a la finalització del termini de presentació de l’autoliquidació de l’impost corresponent, es destinin a ser enviats a un territori diferent del TAI.

Contribuents

Les persones físiques o jurídiques i entitats de l’article 35.4 de la LGT (comunitats de béns, herències jacents, etc.) que fabriquin, importin o facin l’adquisició intracomunitària dels envasos que, contenint plàstic, no siguin reutilitzables excepte en els supòsits d’introducció irregular que ho serà qui posseeixi, comercialitzi, transport o utilitzi aquests productes.

Base imposable i tipus

La base imposable estarà constituïda per la quantitat de plàstic no reciclat, expressada en quilograms, continguda en els productes objecte de l’impost.

El tipus impositiu serà de 0,45 euros per quilogram.

Deduccions i devolucions

Fabricants i adquirents intracomunitaris podran, en l’autoliquidació corresponent a cada període de liquidació, minorar de les quotes reportades l’import de l’impost pagat en determinats supòsits.

La Llei estableix per a les importacions, en determinats casos, un sistema de devolució de l’impost pagat.

Així mateix, tindran dret a sol·licitar la devolució de l’impost pagat els adquirents dels productes subjectes, en uns certs supòsits.

Normes generals de gestió

Liquidació: el període de liquidació serà mensual o trimestral en funció del període de liquidació dels contribuents en l’IVA. En les importacions liquidaran l’impost de la forma prevista per al deute duaner.

Registre: obligació d’inscriure’s, amb anterioritat a l’inici de la seva activitat, en un registre territorial. També hi estan obligats els representants a Espanya dels contribuents no establerts en territori espanyol.

Obligacions comptables: els fabricants hauran de portar comptabilitat mitjançant un sistema comptable en suport informàtic, a través de la seu electrònica de l’AEAT amb el subministrament electrònic dels assentaments comptables dels productes que formen part de l’àmbit objectiu de l’impost i, si escau, de les matèries primeres necessàries per a la seva obtenció. No obstant això, els qui realitzin adquisicions intracomunitàries només portaran un llibre registre d’existències, que hauran de presentar davant l’oficina gestora.

Obligacions en motiu de les vendes o lliuraments (facturació):

  • En la primera venda o lliurament realitzat després de la fabricació: els fabricants hauran de repercutir a l’adquirent l’import de les quotes de l’impost que es reportin en fer aquesta venda o lliurament, i s’haurà de consignar separadament en la factura que expedeixin: a) l’import de les quotes reportades; b) la quantitat de plàstic no reciclatge contingut en els productes, expressada en quilograms; c) article en virtut del qual la venda o lliurament estigui exempta, si resulta d’aplicació algun supòsit d’exempció.
  • En les altres vendes o lliuraments, prèvia sol·licitud de l’adquirent, hauran de consignar en un certificat, o en les factures que expedeixin en ocasió d’aquestes vendes o lliuraments: a) l’import de l’impost satisfet per aquests productes o, si li va resultar d’aplicació algun supòsit d’exempció, especificant l’article en virtut del qual es va aplicar aquest benefici fiscal i b) la quantitat de plàstic no reciclatge contingut en els productes, expressada en quilograms. L’anterior no és aplicable quan s’expedeixin factures simplificades (art. 7.1 Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació).

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Tags: , , , ,

Deixar un comentari

Obrir xat
1
Necessites ajuda?
Hola 👋
Com et podem ajudar?