Blog

Hisenda prepara nous models d’informació sobre les criptomonedes

Hisenda prepara nous models d’informació sobre les criptomonedes

Els nous models 172 i 173 els hauran de presentar totes aquelles empreses residents fiscals a Espanya que participen del món de les criptodivies i es preveu també l’aprovació del model 721 sobre monedes virtuals situades a l’estranger.


L’informem que Hisenda controlarà les operacions de criptomonedes amb tres nous models informatius.

En concret, el passat 29 de juny de 2022 es publicà al web del Ministeri d’Hisenda els projectes d’Ordres per les quals s’aproven el model 721 “Declaració informativa sobre criptomonedes situades a l’estranger” i els models 172 “Declaració informativa sobre saldos en monedes virtuals a Espanya” i el 173 “Declaració informativa sobre operacions amb monedes virtuals a Espanya”.

Model 721

Quan s’entén que una criptomoneda és a l’estranger?

Quan la persona, entitat o establiment permanent que els custodiï proporcionant serveis per a salvaguardar les claus criptogràfiques privades en nom de tercers, així com per a mantenir, emmagatzemar i transferir aquestes monedes, no estigués obligat a declarar l’IRPF o els imposts sobre societats, sobre patrimoni o sobre la renda de no residents.

Qui haurà de presentar el model 721?

Els particulars que operin amb criptomonedes a l’estranger, els beneficiaris, autoritzats i apoderats.

Quina informació s’haurà d’incloure en el model 721?

Entre altra informació, caldrà incloure:

  • Dades personals del declarant: número d’identificació fiscal, nom i cognoms, adreça, número de telèfon.
  • Nombre de monedes de l’inici i les que queden en el balanç final a 31 de desembre, deixant constància de les que s’han rebut i les que s’han enviat.
  • Unitats de moneda virtual declarades (cotització mitjana a 31 de desembre).
  • Informació sobre la plataforma que custodia els actius (nom, domicili, NIF o número d’identificació al país de residència).
  • Codi del país de residència fiscal del subjecte o entitat en qüestió.
  • Codi del país en el qual es trobi “el domicili de la persona o entitat” que proporciona aquests serveis de salvaguarda.
  • Claus públiques vinculades a la moneda virtual objecte de declaració i que identifiquen el moneder electrònic del declarant en el qual es troba la criptomoneda en qüestió.

Com es valoraran els actius?

Es prendrà la cotització mitjana a 31 de desembre que ofereixin les principals plataformes de negociació o, en defecte d’això, s’utilitzaran els mecanismes comunament utilitzats de valoració que proporcionin una estimació raonable del valor de mercat en euros.

Quan s’haurà de presentar la declaració?

La primera presentació del model 721 serà la corresponent a l’exercici 2022 que s’haurà de realitzar entre l’1 de gener i el 31 de març de 2023.

Models 172 i 173

Aquests són els models que serviran per declarar a Hisenda els saldos i les operacions amb criptomonedes a Espanya. En concret, seran el model 172 i el model 173, que tindran efectes ja en 2023.

Els contribuents tindran per a aquest tràmit “un sistema d’identificació, autenticació i signatura electrònica, emprant un certificat electrònic reconegut que resulti admissible per l’Agència Estatal d’Administració Tributària”. És a dir, tot el procés serà telemàtic.

Els models 172 i 173 els hauran de presentar les empreses o professionals amb residència fiscal a Espanya que participin en el negoci de les criptodivises, com ara creadors de monedes, agències de canvi, moneders virtuals; o els qui prestin serveis per a salvaguardar claus criptogràfiques privades en nom de tercers, per a mantenir, emmagatzemar i transferir monedes virtuals, es presti aquest servei amb caràcter principal o en connexió amb una altra activitat.

Quant al model 172 de Declaració informativa sobre saldos en monedes virtuals, obliga a les persones físiques o jurídiques que hauran de declarar els saldos de monedes virtuals propis i dels seus clients; en concret, els saldos que mantenen els titulars de monedes virtuals, a càrrec dels qui proporcionin serveis en nom de tercers per a salvaguardar claus criptogràfiques privades que possibiliten la tinença i utilització d’aquestes monedes, inclosos els proveïdors de serveis de canvi de les citades monedes si també presten l’esmentat servei de tinença.

Pel que respecta al model 173 de Declaració informativa sobre operacions amb monedes virtuals, estableix l’obligació informativa a les empreses sobre totes les operacions que realitzin, tant a Espanya com a l’estranger. Entre elles s’inclouen l’adquisició, transmissió, permuta i transferència, així com els cobraments i pagaments efectuats en aquestes monedes, en les quals intervinguin o mediïn, presentant relació nominal de subjectes intervinents amb indicació del seu domicili i número d’identificació fiscal, classe i nombre de monedes virtuals, així com preu i data de l’operació.

El model 173 també afectarà els qui facin ofertes inicials de noves monedes virtuals, respecte de les quals lliurin a canvi d’aportació d’altres monedes virtuals o de diners de curs legal.

Tots dos models tindran caràcter anual i el seu termini de presentació serà el mes de gener de l’any següent a què correspongui la informació declarada.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquesta qüestió.

Deixar un comentari

Obrir xat
1
Necessites ajuda?
Hola 👋
Com et podem ajudar?