Blog

L’ITP, l’impost que molts inquilins desconeixen

L’ITP, l’impost que molts inquilins desconeixen

Passa desapercebut per a molts inquilins i, per tant, és un tribut que amb prou feines paga ningú. Ens referim a l’ITP, l’impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics, l’abonament del qual ha de fer-se efectiu, per part de l’inquilí, en un termini inferior als 30 dies hàbils posteriors a la signatura del contracte d’arrendament, sempre per tota la durada del contracte (i no de cada any).

El fet que els lloguers d’habitatge sovint no es declarin i també la passivitat de les CCAA a l’hora de controlar el pagament de l’impost (són pocs diners i no surt rentable) ha convertit l’ITP en un impost que amb prou feines paga ningú. Per què hauríem de pagar-ho? L’equip de Palau i Associats ens aclareix més sobre l’assumpte:

La Llei 2/2014 de gener sobre mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic va modificar l’impost que grava els contractes d’arrendament no subjectes a IVA; és a dir, bàsicament contractes de lloguer d’habitatges. En aquests casos, el tipus aplicable és del 0,5% per a tots els contractes formalitzats a partir del mes de gener del 2015.

L’impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats s’aplica sobre els lloguers que s’hagin de pagar durant tota la durada del contracte; si no s’estableix cap, però, s’aplicarà sobre sis anys. S’haurà de liquidar en forma d’autoliquidació dins dels 30 dies posteriors a l’atorgament del contracte; l’arrendatari és el subjecte passiu de l’impost però, en cas d’impagament, actua com a responsable subsidiari la Propietat.

Aquesta és una obligació fiscal que desconeixen molts inquilins i per això és important ressaltar-ho. Cal tenir en compte, a més, que tan bon punt es fa el dipòsit de la fiança a l’Institut Català del Sòl, l‘organisme pertinent de l’Administració Autonòmica contrasta dades per veure si s’ha fet el pagament.

Per tant, és recomanable fer el pagament d’aquest tribut, el qual no acostuma a incrementar-se de valor i, a més i sobretot, així evitem que puguin venir recàrrecs o sancions.

Antoni Oriol y Peregrina
Advocat a Palau i Associats – Assessorament jurídic

Tags: , , , , , , , , , , ,

Deixar un comentari