Blog

El TC declara inconstitucional la plusvàlua municipal

El TC declara inconstitucional la plusvàlua municipal

Com s’ha pogut conèixer per les notícies aparegudes en premsa, el Tribunal Constitucional (TC) ha declarat inconstitucionals i nuls alguns articles de la Norma Foral de 16/1989, de 5 de juliol de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana del Territori Històric de Guipúscoa, però únicament en la mesura que sotmeten a tributació situacions d’inexistència d’increments de valor, és a dir, aquelles que no presenten augment de valor del terreny en el moment de la transmissió.

Considera el TC que, en aquells supòsits en els quals no hi ha increment de valor dels terrenys, o fins i tot hi ha decreixement, s’estan sotmetent a tributació situacions inexpressives de capacitat econòmica, la qual cosa contradiu l’article 31 de la Constitució.

La decisió del TC obligarà a reformar el tribut, duent a terme les modificacions o adaptacions pertinents en el règim legal de l’impost per no sotmetre a tributació les situacions d’inexistència d’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, de manera que no gravi situacions en les quals no hi ha hagut revaloració de l’immoble.

Donada la transcendència d’aquest pronunciament, li aconsellem que en cas d’haver transmès pisos, locals, oficines o naus industrials adquirits en els últims anys previs a la crisi, es posi en contacte amb nosaltres per poder estudiar si cal una possible reclamació als Ajuntaments de la devolució de les plusvàlues cobrades indegudament.

Esperem que aquesta informació sigui del seu interès i quedem a la seva disposició per aclarir qualsevol dubte sobre aquest tema.

Montse Palau Salas – Assessoría Fiscal en Palau i Associats

Tags: , , , , , , , , ,

Deixar un comentari