Blog

Fiscalitat Catalunya | Nou impost sobre les begudes ensucrades envasades

Fiscalitat Catalunya | Nou impost sobre les begudes ensucrades envasades

El 22 de març de 2017 el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, on es crea el nou impost sobre begudes ensucrades envasades (IBEE).

Aquest nou impost entrarà en vigor a partir de l’1 d’abril de 2017, té com a finalitat principal incentivar un canvi en els hàbits de consum, tal com recomana l’Organització Mundial de la Salut (OMS), té per objecte gravar el consum de begudes ensucrades envasades i serà exigible a tot el territori de Catalunya, amb independència del lloc de fabricació.

Segons l’article 72 de la Llei, es consideren begudes ensucrades aquelles que contenen edulcorants calòrics afegits com ara, entre altres, sucre, mel, fructosa, sacarosa, xarop de blat de moro, xarop d’erable, nèctar o xarop d’agave i xarop d’arròs. Per tant, són subjectes:

a) Els refrescos o sodes: begudes sense alcohol de diferents sabors, amb gas o sense gas, preparades comercialment i que es venen en ampolles o llaunes, i també les que se subministren al consumidor per mitjà d’un sortidor.
b) Les begudes de nèctar de fruites i sucs de fruites.
c) Les begudes esportives: begudes dissenyades per a ajudar els atletes a rehidratar-se, i també a reposar els electròlits, el sucre i altres nutrients.
d) Les begudes de te i cafè.
e) Les begudes energètiques: begudes carbonatades que contenen grans quantitats de cafeïna, sucre i altres ingredients, com vitamines, aminoàcids i estimulants a base d’herbes.
f) Llets endolcides, begudes alternatives de la llet, batuts i begudes de llet amb suc de fruita.
g) Begudes vegetals.
h) Aigües amb sabors.

La llei específica que no estan subjectes les begudes elaborades a partir de sucs de fruita o de verdura naturals, concentrats o reconstituïts, o llur combinació, ni tampoc llets o alternatives de les llets, que no continguin edulcorants calòrics afegits. També en resten exclosos els iogurts bevibles, les llets fermentades bevibles, els productes per a ús mèdic i les begudes alcohòliques.

D’acord amb la Llei, l’impost s’aplica a la persona física o jurídica que adquireix les begudes ensucrades i les posa a disposició del consumidor final (supermercat, restaurant, bar…). Per tant, el contribuent és la persona que subministra (ven) aquestes begudes al consumidor. A més a més, la Llei també preveu la figura del substitut del contribuent, que és la persona que subministra la beguda a l’establiment on es fa la venda al consumidor final.

El contribuent està obligat a repercutir l’impost al consumidor final. Per exigir l’impost al contribuent, el substitut l’ha d’incorporar en la factura corresponent sota el concepte “IBEE” o “impost sobre begudes ensucrades envasades”. De conformitat amb la Llei de l’IVA (art. 78 de la Llei 37/1992) l’IBEE ha de formar part de la base imposable de l’IVA.

El contribuent està obligat a repercutir l’impost al consumidor final, sense que sigui necessari que s’expliciti de forma expressa en el tiquet de compra.

Ha de presentar i ingressar la corresponent autoliquidació de l’impost el contribuent o, si escau, el substitut del contribuent, d’acord amb el següent:

1. El substitut del contribuent, si resideix en territori espanyol i no és qui efectua la distribució de les begudes als seus establiments de venda.
2. El contribuent, si és alhora qui efectua la distribució de les begudes als seus establiments de venda.
3. El contribuent, si qui li subministra la beguda no és resident en territori espanyol.

El primer període de pagament de l’impost sobre begudes ensucrades envasades està previst que sigui de l’1 al 20 de juliol de l’any 2017.

Actualment s’està tramitant el projecte de Decret que ha d’aprovar el reglament de desplegament de la Llei. En principi, està previst que s’estableixin períodes trimestrals de liquidació i que l’autoliquidació es presenti en els 20 primers dies del mes següent a cada trimestre (1-20 d’abril; 1-20 de juliol; 1-20 d’octubre; i 1-20 de gener).

Segons la Llei, té atribuïdes les funcions de gestió, inspecció i recaptació de l’impost l’Agència Tributària de Catalunya.

Per tant, restem a l’espera de l’aprovació del Decret per poder concretar més la gestió d’aquest nou impost.

Tags: , , , , , , ,

Deixar un comentari