Blog

Model 232 per informar de les operacions vinculades

Model 232 per informar de les operacions vinculades

El termini de presentació d’aquest model per a l’Exercici 2017 comprèn entre l’1 i el 30 de novembre de 2018

El termini de presentació del Model 232 serà el mes següent als 10 mesos posteriors a la finalització del període impositiu al qual faci referència la informació a subministrar. És a dir, per a l’Exercici 2017, el model s’haurà de presentar entre l’1 i el 30 de novembre de 2018.

¿Què és una operació vinculada?

Com a concepte general, les operacions vinculades són totes aquelles operacions de contingut econòmic que porten a terme les entitats o persona físiques entre elles. Es consideren persones o entitats vinculades, les següents:

  • Una entitat i els seu socis partícips
  • Una entitat i els seus consellers o administradors, excepte en el corresponent a la retribució per l’exercici de les seves funcions
  • Una entitat i els cònjuges o persones unides per relació de parentesc, en línia directa o col·lateral, per consanguinitat o afinitat fins al tercer grau dels socis o partícips, consellers o administradors
  • Dues entitats que pertanyin a un grup
  • Una entitat i els consellers o administradors d’una altra entitat, quan ambdues entitats pertanyin al mateix grup
  • Una entitat i una altra entitat participada per la primera indirectament en, almenys, el 25% del capital social o del fons propi
  • Dues entitats en les quals els mateixos socis, partícips o els seus cònjuges o persones unides per parentesc en línia directa o col·lateral, per consanguinitat o afinitat fins al tercer grau, participin directa o indirectament en almenys el 25% del capital social i del fons propi
  • Una entitat resident en territori espanyol però establida permanentment a l’estranger

Qui està obligat a presentar aquest model?

La presentació es realitzarà en format electrònic a través de la seu electrònica de l’Agència Tributària. Estan obligats/des a presentar aquest model:

modelo-232-diapo-1

modelo-232-diapo-2

  • Estaran obligats a presentar el Model 232 i omplir el quadre d’Operacions amb persones o entitats vinculades en cas d’aplicació de la reducció de les rendes procedents de determinats actius intangibles (art. 23 i DT 20ª LIS) els contribuents que apliquin la citada reducció prevista en l’article 23 LIS perquè obtenen rendes com a conseqüència de la cessió de determinats intangibles a persones o entitats vinculades.
  • Estaran obligats a presentar el Model 232 i omplir el quadre d’Operacions i situacions relacionades amb països o territoris qualificats com paradisos fiscals els contribuents que realitzin operacions o tinguin valors en països o territoris qualificats com paradisos fiscals, independentment del seu import.

Contacta amb l’equip d’assessors fiscals de Palau i Associats

Si realitza operacions amb entitats vinculades o té dubtes relacionats amb la presentació d’aquest model o amb altres obligacions fiscals, recordi que pot contactar amb el nostre despatx; li assessorarem pel que fa a la seva obligació, o no, de presentar el Model 232.

Deixar un comentari

Obrir xat
1
Necessites ajuda?
Hola 👋
Com et podem ajudar?