Blog

Novetats 2017 en matèria de cotització a la Seguretat Social

Novetats 2017 en matèria de cotització a la Seguretat Social

L’Ordre ESS/106/2017, publicada al BOE de 11 de febrer de 2017, desenvolupa les normes de cotització a la Seguretat Social, atur, protecció per cessament d’activitat, Fons de Garantia Salarial i formació professional per a l’exercici 2017, amb efectes des del dia 1 gener 2017.

L’Ordre actualitza les quanties del límit màxim de la base de cotització a la Seguretat Social en aquells règims que el tinguin establert i les bases màximes de cotització aplicables en cada un d’ells, per aplicar els increments del 3% respecte a les vigents l’any 2016, que va establir el RD-llei 3/2016.

També actualitza, en general, les bases mínimes que anualment augmenten en la mateixa proporció en què ho fa el salari mínim interprofessional, que s’ha incrementat un 8%.

A les bases de cotització que no puguin ser actualitzades en virtut del RD-llei 3/2016, resulta d’aplicació el contingut de l’article 115 de la Llei 48/2015 de PGE, a causa de la pròrroga automàtica dels pressupostos de l’exercici 2016 fins a la aprovació dels corresponents a l’any 2017.

A continuació destaquem les principals novetats en les quanties:

Règim General de la Seguretat Social (RGSS)

 • El límit màxim de les bases de cotització al règim general és de 3.751,20 € mensuals.
 • El límit mínim de cotització per a les contingències d’accident de treball i malaltia professional serà equivalent al SMI vigent en cada moment, incrementat pel prorrateig de les percepcions de venciment superior al mensual que percebi el treballador, sense que pugui ser inferior a 825,60 euros mensuals, que suposa un increment del 8%.
 • Les bases màximes per a la cotització per contingències comunes per als grups de cotització 1 a 7 és de 3.751,20 € / mes, i per als grups 8 a 11 és de 125,04 € / dia.
 • La base mínima per a la cotització per contingències comunes és de 1.152,90 € / mes per al grup 1 de cotització, de 956,10 € / mes per al grup 2, de 831,60 € / mes per al grup 3, i de 825,60 € / mes per als grups de cotització 4 a 7. La base mínima per als grups de cotització 8 a 11 és de 27,52 € / dia.
 • La base màxima de cotització per contingències comunes per a totes les categories professionals dels artistes i les bases de cotització a compte per a determinar la seva cotització s’han incrementat un 3% respecte a les vigents en l’any 2016, igual que per als professionals taurins.
 • Es mantenen els tipus de cotització al RGSS existents l’any 2016, així com els tipus de la cotització addicional per hores extraordinàries.

Cotització en els supòsits de contractes a temps parcial

 • A partir de l’1 de gener de 2017, les bases mínimes de cotització per contingències comunes per hores aplicables als contractes de treball a temps parcial s’incrementen un 8% respecte a 2016.

 Règim Especial Treballadors per compte propi o Autònoms (RETA)

 • Es mantenen els tipus de cotització existents l’any 2016.
 • La base mínima de cotització es manté en la mateixa quantia de l’any anterior: 893,10 euros mensuals.
 • La base mínima de cotització de l’autònom que en algun moment de l’any 2016 i de manera simultània ha tingut contractat 10 o més treballadors per compte d’altri, així com la de l’autònom societari s’incrementen un 8%, quedant establerta en 1.152,90 euros mensuals.
 • La base màxima de cotització s’ha incrementat en un 3%, quedant establerta en 3.751,20 euros mensuals.
 • La base de cotització per a autònoms que, a 1 de gener de 2017, siguin menors de 47 anys d’edat serà la triada per aquests, dins dels límits que representen les bases mínima i màxima.
 • Igual elecció podran efectuar aquells treballadors autònoms que en aquesta data tinguin una edat de 47 anys i la seva base de cotització en el mes de desembre de 2016 hagi estat igual o superior a 1.964,70 euros mensuals, o causin alta en aquest règim especial.
 • Els treballadors autònoms que, a 1 de gener de 2017, tinguin 47 anys d’edat, si la seva base de cotització fos inferior a 1.964,70 euros mensuals no podran triar una base de quantia superior a 1.964,70 euros mensuals, tret que exercitin la seva opció en tal sentit abans del 30 de juny de 2017, i produirà efectes a partir de l’1 de juliol del mateix any, o que es tracti del cònjuge supervivent
  del titular del negoci que, com a conseqüència de la defunció d’aquest, hagi hagut de posar-se al capdavant del mateix i donar-se d’alta en aquest règim especial amb 47 anys d’edat, en aquest cas no existirà aquesta limitació.
 • Els treballadors autònoms que, en raó del seu treball per compte d’altri desenvolupat simultàniament, hagin cotitzat en 2016, respecte de contingències comunes en règim de pluriactivitat i tenint en compte tant les aportacions empresarials com les corresponents al treballador en el Règim General, així com les efectuades en el règim especial, per una quantia igual o superior a 12.368,23 euros tindran dret a una devolució del 50% de l’excés en què les seves cotitzacions ingressades superin l’esmentada quantia, amb el límit del 50% de les quotes ingressades en el règim especial per raó de la seva cotització per les contingències comunes de cobertura obligatòria. La devolució s’efectuarà a instància de l’interessat, que haurà de formular-la en els quatre primers mesos de 2017.

Cotització sistema especial per a treballadors de la llar establert en el RGSS

 • Les bases de cotització per contingències comunes s’han incrementat un 8% a partir de l’1 de gener
  de 2017, i el tipus de cotització per contingències comunes serà el 26,50%, sent el 22,10% a càrrec
  de l’ocupador i el 4,40% a càrrec de l’empleat.

Josep Garrido, Assessor laboral

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Deixar un comentari