Blog

Acta de titularitat real

Acta de titularitat real

Totes les societats mercantils on els socis/accionistes tinguin més del 25% del capital social estan obligats a formalitzar l’acta de titularitat real. Actualment, des de l’aprovació de la Llei de Prevenció de Blanqueig de Capitals de 2010, totes les empreses de nova creació ja compten, a les escriptures de constitució, amb aquesta acta de titularitat. Pel contrari, aquelles empreses que varen ser constituïdes amb anterioritat a aquesta llei, tenen l’obligació de formalitzar-ho.

L’acta de titularitat real és un document que ha de ser formalitzat davant de notari, on s’acredita que els que intervenen són els propis titulars dels béns o drets. El notari fa constar que ha complert amb l’obligació d’identificar el titular real. D’aquesta forma, queda constància de què no s’actua en noms de tercers, demostrant així que no existeixen les figures de testaferro d’una persona no declarada.

Totes les societats que encara no ho tinguin fet, és important que ho facin el més aviat possible, per evitar problemes que puguin sorgir a l’hora de realitzar qualsevol altra operació mercantil, com per exemple operacions societàries, apoderaments o qualsevol altre acord econòmic.

Sole Palau Salas – Departament Mercantil

Tags: , ,

Deixar un comentari