Blog

Treballadors autònoms | Les mesures de la nova llei que entraran en vigor a partir de 2018

Treballadors autònoms | Les mesures de la nova llei que entraran en vigor a partir de 2018

La Llei de Reformes Urgents del Treball Autònom té el propòsit de modificar alguns aspectes que regulen el treball autònom. El passat 25 d’octubre el marc legal ja va canviar per a aquest col·lectiu de treballadors i avui, a Palau i Associats, us resumim algunes de les claus que cal tenir en compte en relació a les mesures que entraran en vigor l’any vinent:

  • Redueix a un 10% el recàrrec aplicable si el pagament de les quotes es produeix dins el primer mes natural següent al del venciment del termini per al seu ingrés.
  • L’afiliació i fins a tres altes dins de cada any natural tindran efectes des del dia en què concorrin en la persona de què es tracti els requisits i condicions determinants de la seva inclusió en el RETA. Fins a tres baixes dins de cada any natural tindran efectes des del dia en què el treballador autònom hagués cessat en l’activitat. En aquests supòsits, el període de liquidació de l’obligació de cotitzar al RETA, comprendrà els dies de prestació efectiva de l’activitat i no tot el mes complet. També s’aplicarà als treballadors per compte propi del RETMAR.
  • Els treballadors inclosos en el RETA podran canviar fins a quatre vegades a l’any la base de cotització, triant una altra base dins dels límits mínim i màxim que el resultin aplicables en cada exercici. També serà d’aplicació als treballadors per compte propi inclosos en el grup primer de cotització en el RETMAR.

La sol·licitud formulada entre l’1 de gener i el 31 de març tindrà efectes l’1 d’abril.

La sol·licitud formulada entre l’1 d’abril i el 30 de juny tindrà efectes l’1 de juliol.

La sol·licitud formulada entre l’1 de juliol i el 30 de setembre tindrà efectes l’1 d’octubre.

La sol·licitud formulada entre l’1 d’octubre i el 31 de desembre tindrà efectes l’1 de gener de l’any següent.

  • El pagament de les quotes del RETA o del RETMAR, en el cas de treballadors per compte propi, s’ha d’efectuar obligatòriament  mitjançant el sistema de domiciliació en compte.
  • La durada de la quota reduïda de la Seguretat Social per als autònoms que emprenguin o tornin a emprendre una activitat per compte propi, l’anomenada “tarifa plana” de cotització de 50 euros mensuals, s’amplia de 6 a 12 mesos, i redueix de 5 a 2 anys el període sense cotitzar al RETA exigit als que tornin a emprendre una activitat per poder beneficiar-se de la reducció, que serà de 3 anys en el cas d’haver gaudit de la tarifa plana en el seu anterior període d’alta. Aquestes modificacions també són d’aplicació a la reducció del 80% sobre la quota prevista per als autònoms que opten per una base de cotització superior a la mínima que els correspongui. Les esmentades bonificacions i reduccions també s’aplicaran als treballadors per compte propi inclosos en el grup primer de cotització en el RETMAR.
  • En l’àmbit de l’IRPF, es clarifica la deduïbilitat de les despeses de subministraments de l’habitatge parcialment afecta l’activitat econòmica i de les despeses de manutenció produïdes en el desenvolupament de l’activitat, per poder determinar el rendiment net en estimació directa.

En els casos en què el contribuent afecti parcialment el seu habitatge habitual al desenvolupament de l’activitat econòmica, les despeses de subministraments d’aquest habitatge, com ara aigua, gas, electricitat, telefonia i Internet, en el percentatge resultant d’aplicar el 30% a la proporció existent entre els metres quadrats de l’habitatge destinats a l’activitat respecte a la seva superfície total, llevat que es provi un percentatge superior o inferior.

Les despeses de manutenció del propi contribuent produïdes en el desenvolupament de l’activitat econòmica, sempre que es produeixin en establiments de restauració i hostaleria i s’abonin utilitzant qualsevol mitjà electrònic de pagament, amb els límits quantitatius establerts reglamentàriament per a les dietes i assignacions per a despeses normals de manutenció dels treballadors, que amb caràcter general, són 26,67 o 48,08 euros diaris, segons es tracti de desplaçament dins del territori espanyol o a l’estranger, respectivament. Quantitats que es dupliquen si com a conseqüència del desplaçament de pernocta.

Per a qualsevol aclariment o ampliació poden contactar amb el nostre despatx. A Palau i Associats trobaràs tot l’assessorament que necessites.

Via | Circular informativa de Palau i Associats

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

Deixar un comentari

Obrir xat
1
Necessites ajuda?
Hola 👋
Com et podem ajudar?